Extra parkeerplaatsen onderwijsvoorzieningen Schoutenstraat

Extra parkeerplaatsen onderwijsvoorzieningen Schoutenstraat

Het voorliggende voorstel biedt een definitieve oplossing voor de ontstane parkeerproblematiek bij de scholenvoorzieningen aan de Schoutenstraat, maar er zijn, wat de fractie van Pro’98 betreft, wel een paar kanttekeningen bij het voorstel te plaatsen.
De eerste kanttekening betreft de procedure. Niet lang na de bouw en ingebruikname van de scholen zijn wij als raad middels een memo geïnformeerd over de verkeersafwikkeling Thorbeckelaan-Schoutenstraat en de totstandkoming van de parkeerberekening van de scholen. De parkeerbehoefte bleek in de praktijk hoger uit te vallen dan in theorie. Er is nadien gewerkt aan een tijdelijke oplossing van de ontstane problemen en voor ons ligt het voorstel voor een definitieve oplossing. Voorzitter, gedane zaken nemen geen keer, maar het is een signaal dat er bij de ontwikkeling van scholen, op basis van leerlingenprognoses, type school en zorgvoorzieningen in deze gebouwen, maar ook bij andere openbare voorzieningen, een betere inschatting gemaakt moet worden van de parkeerbehoefte op termijn, waardoor situaties als deze met nieuwe investeringen voorkomen kunnen worden.

Ten tweede voorzitter, nadat dit voorstel in de commissievergadering van 19 juni jl. is besproken, bleef toch de vraag hangen naar de nut en noodzaak van de aanleg van én een nieuwe parkeerplaats aan de westzijde én een nieuwe parkeerplaats aan de oostzijde, temeer daar deze laatste voorziening nu niet noodzakelijk is om in een behoefte te voorzien.

Navraag leert dat de parkeervoorziening aan de westzijde een hele passende is, het biedt de oplossing voor de druk op de rotonde Thorbeckelaan-Schoutenstraat die door het vervoer met busjes ook al voor de aanleg van de tunnel ontstond en daarnaast vanwege het feit dat er op deze locatie een gasleiding loopt, waardoor overige voorzieningen op deze locatie eigenlijk niet mogelijk zijn.

Voorzitter, ten aanzien van de voorgestelde oplossing aan de oostzijde wordt in het voorstel opgemerkt dat dit een eenmalige mogelijkheid betreft om de situatie te optimaliseren. Echter op basis van de informatie die het bestemmingsplan ons biedt, mag er op de plek waar de parkeerplaatsen voorzien zijn, niet worden gebouwd. Kan de wethouder ons daarom toelichten, waarom het een eenmalige mogelijkheid betreft om de situatie te optimaliseren en wat er ons in de weg zou staan om vooralsnog van realisatie van de parkeerplaatsen af te zien en deze pas aan te leggen, nadat de noodzaak ervan is aangetoond? Met andere woorden, waarom laten we deze gronden niet groen, zolang de noodzaak van deze parkeerplaats niet bewezen is.

Voorzitter, ik rond af. Wij wachten met veel belangstelling de reactie van de wethouder af, waarna wij een definitief standpunt over de aanleg van de oostelijke parkeerplaats zullen innemen.

Dank u wel.

Suzanne Wassink