Wonen in Barneveld – er waait een andere wind

Wonen in Barneveld – er waait een andere wind

Deze Woonvisie, en zeker de wijze waarop dit document tot stand kwam, is een goed voorbeeld van hoe het moet. Raad en college gaven op een vroeg moment aan waar de prioriteiten liggen. De invulling volgde in nauw overleg met Woningstichting, huurdersvereniging, zorg- en welzijnsorganisaties, marktpartijen, jongerenraad en andere organisaties. Zo maak je beleid dat draagvlak heeft!

Deze gemeenteraad gaf de afgelopen jaren al bij verschillende gelegenheden aan wat de gewenste richting van ons woningbouwbeleid moet zijn. Belangrijk onderdeel daarvan is voldoende woonruimte voor mensen met een kleinere beurs. De aangenomen motie van 5 februari 2020 sprak in dat verband voor zich. Daarin werd de eis van minimaal 10% goedkope koop, respectievelijk 25% goedkope huur in de woningvoorraad op tafel gelegd.

De vertaling daarvan in 40% Sociaal, zoals in deze Woonvisie opgenomen, is voor ons zeker acceptabel. En daar blijft het ook niet bij. Het is de bedoeling dat betaalbare woningen zoveel mogelijk beschikbaar blijven voor de doelgroep waarvoor ze bestemd zijn. Mijn fractie ziet graag daar er stevig wordt ingezet op zaken als zelfbewoningsplicht, anti-speculatiebeding en koopgarantregelingen.

Ook andere accenten waar al langer voor wordt gepleit zijn in de visie terug te vinden. Ik noem: Stevig doorbouwen, extra aandacht voor jongeren en ouderen, differentiatie in woningen en vooral meer inzetten op creativiteit en flexibiliteit. Het is in het voorliggende voorstel allemaal terug te vinden. Het staat er sterker, duidelijker en explicieter dan we in eerdere beleidsstukken lazen. Er waait een andere wind en dat spreekt Pro’98 aan!

Tegelijkertijd moeten we realistisch zijn. Ook bij woningbouw gaat de, al vaker gebruikte, vergelijking met een mammoettanker op. Als je de harde woningbouwplannen ziet die er nu liggen, ligt de koers immers al behoorlijk vast. Het antwoord op de vraag hoe we bij moeten sturen valt gelukkig ook in het voorstel te lezen. Ik citeer: “Dit betekent dat voor het behalen van het streefprogramma vooral in de nog zachte plannen of nieuwe plannen ruimte is om hierin bij te sturen”.

Deze zinsnede roept verplichtingen op, zeker voor de wethouder die woningbouw in zijn portefeuille heeft. Ik hoor graag een toezegging dat hij deze ruimte optimaal zal gebruiken. Optimaal, met name om de wensen van de raad voor voldoende woonruimte voor mensen met een kleinere beurs te realiseren.

Pro’98 kan zich goed vinden in deze Woonvisie “Wonen voor jong en oud”. Wij stemmen in met de ambities, de uitwerking ervan, de uitgangspunten van het woningbouwprogramma en het werkprogramma.

Hilhardt Brul & Martin LentinkPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld