Hoe maken we met elkaar Barneveld een stukje mooier? #vertrouwen

Hoe maken we met elkaar Barneveld een stukje mooier? #vertrouwen

wij zitten in de Raad om de belangen van Barneveld te behartigen. Barneveld een stukje mooier te maken, ieder vanuit zijn eigen invalshoek of overtuiging, vanuit oppositie of coalitie.

Als Pro’98 maken wij ons zorgen over de manier waarop wij met elkaar omgaan, als raad van de gemeente Barneveld. Wij hebben kennis genomen van de vragen die door LB werden gesteld over een brainstormsessie over de eventuele fusie met Scherpenzeel. De conclusie die een argeloze lezer daaraan zou kunnen verbinden is dat er in deze raad achter de schermen van alles geregeld wordt. Dit werkt in de beeldvorming negatief en raakt het onderlinge vertrouwen. De vragen over openbaarheid werden gesteld aan het College, maar voorzitter de vraag over openbaar maken hoort hier te worden besproken. Het was immers een sessie van deze raad.

Het raakt aan de afspraken die wij hierover met elkaar hebben gemaakt. Het betrof een brainstorm waar iedereen zijn gedachten de vrije loop kon laten en vragen en ideeën hardop mocht uitspreken, wetende dat deze sessie een informeel karakter kende. Het was overigens ook een sessie die plaatsvond nog voor dat vele fracties überhaupt een standpunt hadden geformuleerd. Er werden notities gemaakt zodat we onze herinneringen nog eens zouden kunnen prikkelen.

We moeten uitkijken dat raadswerk verwordt tot een soort kansspel. Op het ene moment committeren aan een afspraak die wordt gemaakt, maar als er vervolgens niet-openbare informatie beschikbaar is die in een politiek straatje past, alsnog afspraken wensen te herschrijven.

Voorzitter, het gaat hier niet over of informatie nu wel of niet openbaar moet worden gemaakt, daarover kun je discussiëren, maar over de onderlinge verhoudingen. We moeten kunnen vertrouwen in de wijze waarop wij in deze raad met elkaar samenwerken. Als een meerderheid van de raad een besluit neemt, en wij daar allemaal in betrokken zijn, dan moeten wij daar niet later op terugkomen. Dat verstoort de onderlinge vertrouwensrelatie en raakt wat ons betreft het functioneren en aanzien van deze raad als geheel.

Wij zullen ons als Pro’98 inspannen om afspraken die wij met elkaar maken, na te komen. De vraag die ik hier aan de fractie van Lokaal Belang wil stellen is, of wij op wederkerigheid van de fractie van LB kunnen rekenen in de toekomst, maar met terugwerkende kracht ook in deze kwestie?

Arjen KorevaarPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld