Pastoriebos: Nieuwe appartementen en groencompensatie

Pastoriebos: Nieuwe appartementen en groencompensatie

Dit bestemmingsplan Kerkstraat-Rembrandtstraat, kortweg het Pastoriebos, raakt de inwoners van Voorthuizen in het algemeen en zeker de bewoners van de Rembrandtstraat, Kerkstraat en Jan Steenstraat in het bijzonder. Het houdt daar de gemoederen sterk bezig. Niet zo gek omdat het om een karakteristieke en vooral ook groene plek gaat, waarvan Voorthuizen er niet zoveel telt. De bouw van een appartementencomplex in combinatie met sloop en nieuwbouw van het Kerkheem en bouw van een pastorie grijpt sterk in het gebied in.

Dat laatste werd de raadsleden en omwonenden nog eens extra duidelijk bij de schouw die de gemeente enkele weken geleden organiseerde. Er is ontegenzeggelijk sprake van een forse massa als het plan straks daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Wij begrijpen dan ook dat dit bestemmingsplan bezwaren heeft opgeroepen. De 15 ingediende zienswijzen spreken voor zich. En ook reacties in de krant en reacties die we zelf krijgen maken duidelijk dat de gevolgen die dit plan voor deze plek zal hebben veel mensen aan het hart gaat. Dat zorgt er voor dat je als raadslid en raadsfractie een goed doordachte afweging moet maken.

Bij het bepalen van ons standpunt speelt voor mijn fractie het volgende een doorslaggevende rol:

Het gaat hier om een plek dicht bij het centrum van Voorthuizen. Gunstig om te wonen, dicht bij voorzieningen. Heel belangrijk, zeker voor ouderen. En het is voor deze doelgroep waarvoor de appartementen zijn bedoeld. Dat is geheel in lijn met onze Woonvisie die we eerder dit jaar als raad eensgezind hebben vastgesteld. Een duidelijk kader, waar vanuit wij plannen zoals dit bestemmingsplan moeten beoordelen. In de Woonvisie spraken we expliciet uit dat we meer woningen moeten bouwen die geschikt zijn voor ouderen. Want de behoefte daaraan is groot. Zeker ook in Voorthuizen, waar ten opzichte van de andere kernen, met 21% relatief de meeste ouderen wonen. Dan is het niet de vraag of je voor deze doelgroep op de locatie Trefpunt, of de locatie oude AH of de locatie Pastoriebos bouwt, maar is het een kwestie van èn, èn èn.

Daarbij realiseren wij ons terdege dat de bouw van het appartementencomplex, inclusief de andere delen van het plan, zeker gevolgen heeft voor het aanwezige groen. Het college stelt dat een substantieel deel van het Pastoriebos blijft bestaan. Dat mag zo zijn, maar feit is dat zo’n 60 bomen en ander groen verdwijnen, inclusief een deel van de monumentale pastorietuin bij de pastorie Kerkstraat 33.

Voor dat resterende deel van het Pastoriebos zal in overleg met de inwoners van Voorthuizen een herinrichtingsplan worden gemaakt. Heel jammer dat zo’n plan er nog niet ligt. Het had de acceptatie van dit bestemmingsplan wellicht groter gemaakt. Daarom vindt mijn fractie het zeer wenselijk dat dit een heel groen herinrichtingsplan wordt. Ruimhartige compensatie voor het groen dat verdwijnt is zeker op zijn plaats. Daartoe dien ik 2 moties in. Motie 1 draagt het college op van ruimhartige groencompensatie uit te gaan bij de herinrichting van het resterende Pastoriebos. Maar omdat wij ervan uitgaan dat het moeilijk zo niet onmogelijk zal zijn alle te kappen bomen te compenseren in het herinrichtingsplan dien ik ook een 2e motie in. Daarin krijgt het college opdracht ook elders in de kern Voorthuizen deze compensatie te realiseren.

Als laatste het Kerkepad. Dat heeft de dubbelbestemming “Waarde-Cultureel erfgoed”. Het impliceert in onze ogen dat dit pad als zodanig herkenbaar moet blijven en dat verhoudt zich niet tot parkeren. Daarom is Pro’98 mede-ondertekenaar van het amendement van CU en BI, bedoeld om parkeren daar te voorkomen.

Wij realiseren ons terdege dat ons standpunt indruist tegen de wens van de indieners van de zienswijzen en anderen die deze plek in zijn huidige vorm in stand willen houden. Maar wij vinden dat het college, zeker met de uitvoerige onderbouwing in de nota zienswijzen, een gedegen bestemmingsplan heeft gemaakt, mede gebaseerd op de kaders die deze raad heeft gesteld. Daarom zullen wij met dit voorstel instemmen.

Hilhardt BrulPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld