“Openbare scholen zijn bij uitstek de plek waar integratie een vanzelfsprekendheid is.”

“Openbare scholen zijn bij uitstek de plek waar integratie een vanzelfsprekendheid is.”

Laat ik beginnen met de Stichting Openbaar Onderwijs (STEV) te complimenteren met deze begroting en Meerjarenplanning. Het ontstane gat in de bekostiging door de teldatum verschuiving is door inzet van eigen middelen grotendeels gedicht en in de meerjarenplanning laat men een zorgvuldig beleid zien met een sluitende begroting. STEV gaat daarbij uit van een lichte stijging van leerlingen aantallen. Als fractie van Pro’98 zien we dit beeld graag zoals gepland (of zelfs beter). We willen STEV graag steunen om de gestelde doelen te bereiken.
Voor ons ligt de begroting en meerjarenplanning van (STEV). Dit feit accentueert gelijk de bijzondere positie die het openbaar onderwijs inneemt t.o.v. het bijzonder onderwijs. Het bestuur van openbaar onderwijs instellingen is weliswaar in 1979 overgegaan van gemeentelijk naar stichting bestuur. Maar we kijken bij het openbaar onderwijs mee aan de voorkant van het beleid.

Volgens de grondwet, artikel 23 dienen gemeenten te zorgen voor voldoend algemeen vormend openbaar onderwijs, gegeven in een genoegzaam aantal openbare scholen. De Openbare scholen zijn daarbij gehouden te opereren met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging. Openbare scholen hebben vanuit hun grondslag een open aannamebeleid. Iedere leerling die wordt aangemeld is welkom ongeacht godsdienst, levensbeschouwing, afkomst, Wat resulteert in een diverse populatie. Zij bevorderen daarmee actief burgerschap en sociale cohesie. We kunnen vaststellen dat b.v. de kinderen van statushouders hoofdzakelijk worden opgenomen door de openbare scholen in onze gemeente. Ook kinderen met andere godsdienstige achtergrond dan de christelijke komen veelal op een van de openbare scholen terecht. Openbare scholen zijn bij uitstek de plek waar integratie een vanzelfsprekendheid is.

We kunnen het openbaar onderwijs niet missen, wettelijk niet en maatschappelijk niet.

Het blijkt lastig om in onze gemeente te voldoen aan de grondwettelijke taak tot het aanbieden van voldoend aanbod openbaar onderwijs. Men kan vaststellen dat het openbaar onderwijs in onze gemeente in zijn omvang kwetsbaar is. Het openbaar onderwijs behoeft derhalve onze steun.
Om deze steun zichtbaar te maken en een hart onder de riem te steken aan STEV dien ik een motie in.

Marcel GodschalkPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld