‘Een akkoord zonder verscheidenheid en met een conservatief sausje’

‘Een akkoord zonder verscheidenheid en met een conservatief sausje’

“Kijk elkaar eens goed in de ogen!” Er hebben in Het Schaffelaartheater profetische woorden geklonken. Fijn dat de drie partijen, die in het verleden op best wat punten uiteen lagen, elkaar hebben gevonden. Wellicht is dit ook waarom we echte dappere keuzes nog niet in dit akkoord zien, maar we geven ze graag ‘t voordeel van de twijfel, want er zit veel in uit afgelopen jaren om op voort te bouwen.

Er zijn geen bindende voorwaarden, want nieuwe gedachten kunnen tot nieuwe inzichten leiden. Mooi, deze uitgestoken hand! Coalitiepartijen staan open voor de ideeën van de oppositie en willen zich laten overtuigen.

Vier jaar geleden werd in stevige taal vanaf deze plaats verkondigd hoe slap de thee werd opgediend. Het kan verkeren. De kritische noten van destijds – het kan anders en beter -, nee, die hebben het papier niet gehaald. Wat wij lezen is eigenlijk een voortzetting, maar dan duidelijk zonder het progressieve geluid van Pro’98 op het gebied van echte keuzes maken voor iedereen in de samenleving. Het geheel is voorzien van een behoorlijk conservatief sausje.

Hoe dat sausje smaakt? Nou, in de inleiding wordt vermeld dat het ambtsgebed behouden blijft. In dezelfde alinea wordt de zondagsrust bekrachtigt, wat vergeleken met 2018 een nogal eenzijdige interpretatie van Barneveld is geworden. Een sausje zonder lef waarin de smaak van verscheidenheid ontbreekt.

Na de saus komen we op het onderliggende, de inhoud. De grote thema’s voor de komende vier jaar zijn wat ons betreft de energietransitie, inclusie & diversiteit, woningbouw en de transitie in het buitengebied. Deze coalitie raakt ze allemaal, complimenten! Maar ze vormen veelal direct ook wel de pijnpunten van deze coalitie.

Energie en vertragingstactiek
Missende normering helpt deze coalitie de transitie voor zich uit te schuiven. Slecht haalbare alternatieven als geothermie, monovergisting en waterstof erin en klaar. Probleem opgelost! Deze coalitie draait er slim omheen. Alhoewel, zoals we al vaker hebben gewaarschuwd als Pro’98; het zelf niet ondernemen van actie, vraagt om actie van anderen.

De provincie en het Rijk zullen dit in het kader van de RES geen sterk verhaal vinden. Met een Provinciaal Inpassingsplan wast u straks de handen in onschuld. De kiezers blijven teleurgesteld achter, “u had ons toch beloofd…” En die capaciteit op het net is ook al zo’n vertragingstactiek. Want als het netwerk nu al vol zou zitten voor wind, dan geldt dit argument zeker voor zon. Deze wereld, en onze komende generaties verdienen beter.

Inclusie & diversiteit
Sociale cohesie is belangrijker dan ooit in een individualistische maatschappij met veel verscheidenheid. Ja, ook in Barneveld. Dat kan door oog te hebben voor de vermogens en diversiteit van mensen. Het wordt zo mooi genoemd in het coalitieakkoord: ‘wederzijds respect en ruimte van inwoners voor en naar elkaar – zodat we echt samen leven en kleur en kracht geven aan onze lokale samenleving’. Maar hoe gaan we dit doen? Door ook ontmoetingen te stimuleren met sport, cultuur, in de openbare ruimte. Maar ook door hulp te geven, als mensen een steuntje in de rug nodig hebben.

Geweldig dat de coalitie regelvrije bijstand benoemt; maar er is genoeg onderzoek gedaan, tijd voor actie en ga experimenteren! En zie het niet als “prikkel”, maar als een manier om mensen vanuit een bestaande zekerheid een spannende stap te laten maken. Dat is inclusief denken en lef tonen.

Laten we niet denigrerend zijn en mensen buiten sluiten en de huisvesting voor de voedselbank niet ‘sober’ en ‘doelmatig’ noemen. Het is geen lolletje om de voedselbank om hulp te moeten vragen.

Wij zijn content met het doorzetten op de Cultuurplein 1-gedachte. Teleurstellend vinden wij het dan wel dat de discussie over het subsidiebedrag voor het Schaffelaartheater al gesloten moet worden, nog voordat deze überhaupt geopend is.

Betekent dit punt, dat als het Theater alsnog aan de bel moet trekken, zij bij voorbaat voor een dichte deur staan bij deze coalitie?

Woningbouwen stikstof
Alle raadsleden willen graag een plekje voor al onze inwoners. En daarbij moet het aanbod zo divers mogelijk. Gelukkig heeft de coalitie goed geluisterd naar de suggestie van Pro’98 om niet te vernauwen tot het Rijnvallei-gebied, maar de uitdaging te zoeken vanaf de Kapteijnstraat tot aan de Versstraat. Maar het grote probleem blijft, hoe lossen we het stikstof vraagstuk op, want dat is de grote rem op alle bouw ambities.

Transitie Buitengebied
Duidelijk een thema waar meerdere geloven op één kussen liggen. Want waar de één haar punt scoort met een zin tegen nieuwe intensieve veehouderij, scoort de ander met de uitspraak voor duurzame ontwikkeling van familiebedrijven en de laatste maakt het rond door tegen gedwongen uitkoop van agrariërs te zijn. Ik zou haast zeggen, dit is vlees noch vis, laat staan vegetarisch. Welke keuzes gaan we nu maken? En daar ligt misschien wel de sleutel, want niet onder het kopje landelijk gebied, maar wel bij Klimaat en Energietransitie duikt de eiwittransitie op. Het buitengebied zal de komende jaren voor een enorme uitdaging komen te staan, maar ook nieuwe kansen bieden. Het is belangrijk dat we bij het buitengebied nadenken over andere wijzen van gebruik dan enkel agrarisch, zoals recreatie, wonen, natuur en natuurherstel.

Op welke wijze wil deze coalitie concreet invulling gaan geven aan de eiwittransitie en welke gevolgen heeft dit volgens hen voor het buitengebied?
Op welke manier verzet het college zich tegen gedwongen uitkoop van agrariërs als dit straks wellicht onderdeel vormt van Rijksbeleid?
Wat verstaat de coalitie onder versterking van de identiteit en positie van de gemeente Barneveld binnen Regio FoodValley?

Onderwijs, meer dan stenen
Wij hopen echt dat de portefeuillehouder onderwijs meer gaat doen dan alleen scholen bouwen op verzoek en processen “volgen”. Wij zien graag een wethouder die PROactief het onderwijs faciliteert en initiatieven voor vernieuwing en verscheidenheid, die kleur en kracht geven aan onze gemeente, stimuleert.

Ecologische voetdruk
Waarom staat duurzame voeding niet onder landbouw en economie en waarom spreken we niet over biologisch als we over een gezonde samenleving spreken? En circulaire economie, dat past toch prima in het economisch klimaat? De kaderbrief zal het eerste voorzichtige licht gaan werpen op hoe deze coalitie daadwerkelijk invulling wil gaan geven aan haar beloften. Voor de echte duidelijkheid zullen wij op november 2022 moeten wachten. Tenzij het nieuwe college nog met een concreet uitvoeringsprogramma gaat komen, nog voor de zomer. Wij bevelen dat van harte aan en vragen de coalitie of dit mogelijk is.

De komende jaren zullen wij als Pro’98, vanuit de oppositie, er alles aan doen om als Barneveld alsnog die stap vooruit te maken. Waarin we onze verantwoordelijkheid nemen richting volgende generaties.

Arjen Korevaar