Scholengemeenschap de Burgt

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Barneveld
Postbus 63
3770 AB Barneveld

Barneveld, 30 maart 2008


Onderwerp: Aanbestedingstraject Wijkschool De Burgt

Voorstel: 08-32, Agendapunt III-7     Onderwerp: Krediet bouw wijkschool De Burgt     De Raad van de...

Wat vindt de fractie van Pro’98 het allerbelangrijkste vanavond? Wij vinden en samen met ons, denk ik, alle fracties in deze raad dat de kinderen die in de Burgt naar school gaan zo snel mogelijk onderwijs moeten krijgen in een school en niet in kippenhokken. Laat daar geen twijfel over zijn.

BARNEVELD - Wethouder Leen Verweij heeft de gemeenteraad op het verkeerde been gezet in de gang van zaken rond de aanbesteding van de Burgtschool. Dat concludeert Pro’98-fractievoorzitter Monique Rosbergen.

1e termijn

Voorzitter,

De fractie van Pro’98 heeft uitvoerig gediscussieerd over dit voorstel. Allereerst hebben we ons afgevraagd of u tijdens het vaststellen van de begroting 2008 al niet had kunnen inschatten dat de bouw van de wijkschool zoveel duurder zou worden.

Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Barneveld

Barneveld, 15 december 2007

Betreft: het verzoek tot het houden van een interpellatie

Voorzitter,

Namens mijn fractie wil ik wethouder Verweij om inlichtingen vragen over het proces van informatieverstrekking over De Brede School, specifiek over de pilot in De Burgt. Verder willen wij de wethouder vragen naar zijn oordeel over de werkwijze en - houding van gemeenteraadsleden

Een Brede School is een samenwerkingsverband tussen partijen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen. Doel is de ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten. Een ander doel kan zijn een doorlopende en op elkaar aansluitende opvang te bieden. Onderwijs is in elk geval participant, kinderopvang welzijn. Peuterspeelzaal, sport, cultuur, bibliotheek en tal van andere instellingen kunnen een onderdeel zijn. De Brede School bestaat niet, het is op veel manieren in te vullen.

Geachte mevrouw Den Dunnen,

In uw brief van 26 november 2007 stelt u ons op grond van artikel 37 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad schriftelijke vragen over de buitenschoolse opvang in de nieuwbouwwijk De Burgt te Barneveld. Graag beantwoorden wij uw vragen als volgt.

Voorzitter,

In zijn algemeenheid moeten we concluderen dat deze tweede berap een redelijk goed inzicht geeft in de voortgang van de doelen die we voor dit jaar gesteld hebben. Veel zaken zijn voortvarend aangepakt en worden conform de planning uitgevoerd. Daar willen wij u mee complimenteren. Maar bij dat compliment willen we wel een kanttekening plaatsen.

Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld