Amendement Andere overheid

Amendement Andere overheid

AMENDEMENT

Voorstel nr. XII – 4
Voorstel 06-102

Onderwerp: programmabegroting 2007 – 2010, programmalijn 1 – Andere overheid

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 19 oktober 2006

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Programma Andere Overheid gefaseerd invoeren. De eerste twee begrotingsjaren verder gaan met het digitaliseren van bestemmingsplannen, vanaf 2009 250.000 euro beschikbaar stellen waarbij het digitaliseren van bestemmingsplannen is inbegrepen, en pas in 2010 het totaal benodigde bedrag opnemen.

Toelichting:
Wij hoeven als Barneveld hier niet mee vooraan te lopen, wij zijn voor gefaseerde invoering. Ook is het op deze manier niet nodig in 2008 een ton uit de algemene reserve te halen (rapport Exté!!).

Ondertekening en naam:

Namens PRO’98,

M. Rosbergen – van Minnen

A.M. den Dunnen