Kadernota 2009

Kadernota 2009

Het ziet er naar uit dat we ook dit jaar met een voordelig saldo zullen sluiten. Het feit dat ook dit jaar nog niet kan worden begonnen met de bouw van de Meerwaarde zal een incidenteel voordeel opleveren. Maar er zijn ook voorbeelden uit andere programmalijnen te noemen zoals de sporthal Kootwijkerbroek en het fietspad Renswoudsestraatweg (waar we wellicht eind van dit jaar mee gaan beginnen).

Voorzitter, zulke zaken gebeuren nu eenmaal. Er zijn omstandigheden die maken dat je later kunt starten met iets wat je eerder had willen beginnen. Dat maakt dat er behoorlijk wat ruimte zat in de begrotingen van de afgelopen jaren. In 2006 riep Pro’98 het college op realistisch te begroten, zodat we de OZB niet zo enorm hoefden te verhogen. En eerlijk is eerlijk: u heeft al het een en ander voor elkaar gekregen en daar hebben we waardering voor. Maar de toen echt nijpende problemen zijn ook dit jaar nog niet opgelost. En daarvoor waren die belastingverhogingen toch bedoeld.

We willen u voor de begroting 2009 als kader meegeven de OZB in dat jaar niet te verhogen. De fractie van Pro’98 vraagt u eens met nadruk te kijken naar de beleidsvoornemens die nu voor ons liggen in de Kadernota. Zijn de genoemde bedragen realistisch? En: zijn de genoemde jaartallen waarin we een plan uit willen voeren wel realistisch? Bekijk uw werk kritisch, houd uw plannen nog eens goed tegen het licht en durf u zelf deze vragen te stellen. Volgens ons moet u er dan uit kunnen komen zonder de belastingen te verhogen. Omdat te bereiken, hebben we een amendement voorbereid.

1. Bestuur
We hebben de laatste tijd klachten ontvangen van mensen die op vrijdagmiddag voor een dichte deur kwamen te staan als ze een bezoek aan het gemeentehuis wilden brengen. Wij vinden dat erg klantonvriendelijk. Veel mensen plannen op vrijdagmiddag een vrije middag om juist nog even het een en ander te regelen. Het lijkt ons veel beter om het gemeentehuis op maandagochtend te sluiten. Net zoals de meeste winkels maandagochtend gesloten zijn. Wij willen u met een motie oproepen dit uit te voeren.

De fractie van Pro’98 heeft de indruk dat de mogelijkheden voor subsidies voor Barneveld onvoldoende worden benut en dat geïnvesteerd moet worden in kennis over de honderden subsidieregelingen waar gemeenten voor in aanmerking kunnen komen.

Onze fractie heeft de afgelopen jaren het college regelmatig suggesties gedaan voor het aanvragen van subsidie voor geplande activiteiten. Het lijkt ons een goed idee om dat structureler aan te pakken en in Barneveld iemand aan te stellen die zich daarmee gaat bezig houden. Dat zou eventueel ook in samenwerking met andere gemeentes kunnen. Want het moet natuurlijk niet zo zijn dat het aantrekken van een subsidiecoördinator geld kost, maar juist dat het geld gaat opleveren.
Ook daartoe hebben wij een motie opgesteld waarin we het college verzoeken zich eens te gaan oriënteren bij andere gemeentes en te onderzoeken of het aanstellen van een subsidie-coördinator zinvol voor Barneveld is.

3. Verkeer en Openbare Ruimte
U geeft in de Kadernota aan dat u het fietsbeleidsplan voor de kern Barneveld wilt actualiseren. Als u dat gaat doen, dan willen we u de suggestie meegeven eens te kijken naar de mogelijkheid van een vrijliggend fietspad langs de Troelstralaan, de weg langs het zwembad en het JFC. Er komen daar dagelijks honderden fietsers overheen en dat leidt regelmatig tot gevaarlijke situaties. Er is volgens ons voldoende ruimte om een apart fietspad te creëren als de weg heringedeeld zou worden. Kunt u ons toezeggen dat in het fietsbeleidsplan te overwegen.

Inmiddels weten we dat het fietspad tussen Kootwijkerbroek en Stroe van de provinciale investeringslijst is gehaald. Wij vinden dat onbegrijpelijk. Het is een zeer onveilige weg waar veel schoolgaande kinderen over fietsen. Voor zover wij kunnen inschatten is de provincie Gelderland geen armlastige provincie. Daarom vinden we het onverantwoord dat dit geplande fietspad in een keer uit het Fietspadenplan van de Provincie verdwijnt. Wat kan het college nog doen om er voor te zorgen dat er alsnog een fietspad gaat worden aangelegd langs de N800?

De fractie van Pro’98 zou graag zien dat Barneveld zou streven naar hogere rapportcijfers voor fietspaden en verkeersveiligheid.

4. Lokale economie
In de commissievergadering Grondgebied van februari dit jaar heeft u ons geïnformeerd over de 9 varianten om Harselaar-Zuid te ontsluiten. Interessant was dat de ontsluiting op de A30 van variant 9 niet op bezwaren stuitte bij de hogere overheden. 
Wij allen weten dat er dringende behoefte is aan extra bedrijventerrein in Barneveld. In die commissievergadering stelde Aat Barendregt voor een variant 10 te ontwikkelen met een nieuw bedrijventerrein ergens bij de aansluiting Thorbeckelaan langs de A30. 
De kosten voor de ontsluiting zijn gering, want er hoeven weinig extra wegen aangelegd te worden. De gemeenteraad heeft de Wet Voorkeursrecht Gemeenten op dit gehele gebied van toepassing verklaard zodat de gemeente mogelijkheden heeft om het bedrijfsterrein zelf te ontwikkelen. Wethouder Tijmensen gaf aan dat een interessante suggestie te vinden. Heeft het college al wat met deze suggestie gedaan?

5. Onderwijs
We weten dat er onder de ouders van de leerlingen van de Antoniusschool weinig draagvlak is om te verhuizen naar de plek van ’t Valkhof. Behalve de angst voor het verlies van de katholieke identiteit is een van de argumenten buitengewoon praktisch. De Antoniusschool is geen wijkschool, maar een streekschool. Dat betekent dat veel ouders hun kinderen met de auto naar school moeten brengen. Bij de Antoniusschool is dat uitstekend opgelost met een pasjessysteem voor de parkeerplaats van het Torenplein, maar bij ’t Valkhof bestaat er geen of nauwelijks parkeermogelijkheid.

Wil de wethouder eens inventariseren wat de voor- en nadelen zijn van het behoud van de school op de huidige plek ten opzichte van het verhuizen van de school naar ’t Valkhof? De kosten van renovatie van het gebouw vinden we in deze niet iets wat direct als nadeel kan worden beschouwd. Het pand is een monument en mag niet gesloopt worden. Dus of je het nu renoveert voor de Antoniusschool of voor een andere gebruiker, maakt niet zoveel uit. Graag horen wij van de wethouder hoe hij daar tegenover staat.

In de Kadernota wordt aangegeven dat u verdere gemeenschappelijke visie op de Brede School wilt ontwikkelen. Wat ons betreft is zeker niet alleen leidend wat de school in de wijk wil betekenen, maar ook wat wij als gemeente in een wijk willen.

We vragen de wethouder te onderzoeken of het interessant is om te gaan werken met combibanen zoals staatssecretaris Jet Bussemaker die voorstelt. Leraren lichamelijke opvoeding werken dan bijvoorbeeld parttime in het onderwijs en parttime bij een sportvereniging. Daardoor kunnen scholen meer aanbieden op het gebied van sport, wordt dagelijks bewegen rond scholen gestimuleerd en de maatschappelijke functie van sportverenigingen versterkt. Er is dit jaar 10 miljoen euro voor de grote steden en volgend jaar 20 miljoen euro beschikbaar voor andere gemeentes. Maximaal aantal banen is 2500. Wilt u dit onderzoek toezeggen?¬¬¬¬

In de jaarrekening hebben we gezien dat er vorig jaar geld is overgebleven in de programmalijn Cultuur. Pro’98 vindt dat voor iedereen (burgers/organisaties) duidelijk moet zijn wanneer je eventueel aanspraak kunt maken op de subsidieregeling Incidentele Culturele initiatieven. De regels hiervoor moeten helder en meetbaar zijn.

7. Recreatie en Sport
In het TROP wordt o.a. benoemd dat er behoefte is aan een discotheek. Pro’98 denkt dat dit klopt. Wij zijn ook al door ondernemers benaderd die een discotheek zouden willen exploiteren. Hebben partijen zich ook al bij het college gemeld? Wij vinden dat een locatie tussen Barneveld en Voorthuizen een geschikte plek zou zijn voor een discotheek.

Pro’98 vindt het verstandig dat er wordt voorgesteld vanaf 2011 een ton extra te ramen voor een overdekt zwembad in Voorthuizen. We vinden dat het zwembad in Voorthuizen méér moet worden dan alleen een instructiebad.

Er wordt in deze kadernota voorgesteld 14 kleedlokalen voor sportpark Norschoten te realiseren. SDVB heeft beargumenteerd aangegeven dat ze er echt 18 nodig hebben. Is het niet veel verstandiger om er meteen 18 te bouwen, en is dat ook niet voordeliger?

8. Werk en Inkomen
Schuldhulpverleningsprojecten zouden we liever nog sneller van start laten gaan. Hoe vroeger je ingrijpt hoe minder diep mensen in hun schulden wegzakken.

We hebben begrepen dat vrijwilligers oudere medeburgers weer voorlichten over de mogelijkheden van voorzieningen in onze gemeente. Wij zijn zeer tevreden over het feit dat dit seniorenproject uiteindelijk weer opgepakt is.

9. Welzijn en Zorg
In het voorjaar hebben we een bijeenkomst in de Ark meegemaakt waar velen zich uitspraken voor goede huisvesting van de Ark. We zien hier geen beleidstoevoeging voor gepland en we denken dat dit wel nodig is. Daartoe hebben we een amendement voorbereid. De Ark hoort in onze visie op een goede bereikbare plek in het winkelcentrum van Barneveld thuis. Overigens vindt Pro’98 dat Barneveld een Millenniumgemeente moet worden!

10. Milieu
Pro’98 vindt dat Barneveld er naar moet streven om een klimaatneutrale gemeente te worden.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld