Jaarplan en begroting 2009 van Permar

Jaarplan en begroting 2009 van Permar

Mosterd na de maaltijd, zo zou je de behandeling van dit voorstel vanavond toch wel kunnen noemen. Eigenlijk had Permar al op 25 juni moeten weten hoe we als gemeenteraad over het jaarplan en de begroting van 2009 denken. Wij vragen ons af of dit niet zo te organiseren valt dat de raad ook echt haar gevoelens kan laten weten, op deze manier heeft het eigenlijk niet zoveel zin. Ook al is het zo dat de gemeenteraad van Barneveld eigenlijk altijd vierkant achter Permar staat omdat we overtuigd zijn van nut en noodzaak, dan nog heeft het weinig zin om op deze manier achter de feiten aan te lopen.

Ik wil op 3 aspecten ingaan:

– een vestiging van Permar in Barneveld
– bijdrage van de gemeenten zal in de toekomst overbodig zijn
– het oorspronkelijk doel niet uit het oog verliezen

Inspreker dhr. Van Veen van Permar maakte tijdens de commissievergadering van 25 juni melding van plannen om een vestiging van Permar in Barneveld te realiseren. De fractie van PRO’98 zou dit toejuichen: het betekent misschien minder heen- en weer reizen voor medewerkers van Permar en het maakt Permar nog beter zichtbaar in onze gemeente zodat misschien nog meer gebruik gemaakt gaat worden van de diensten van Permar. We hebben in de commissie aan de wethouder gevraagd of we als gemeente wellicht nog wat meer van de diensten van Permar gebruik zouden kunnen maken, we hebben hier nog geen duidelijk antwoord op gehad en daarom hebben we een motie voorbereid die we nu ook zullen indienen.

dhr. Van Veen vertelde tijdens de commissievergadering ook dat men in de toekomst probeert Permar winstgevender te maken, zodat een bijdrage van de gemeenten op den duur overbodig zal zijn. Dit klinkt ons uiteraard als muziek in de oren.

Toch, en dan kom ik op mijn laatste punt, moeten we het oorspronkelijk doel van de wet sociale werkvoorziening niet uit het oog verliezen. Ik heb dit punt al vaker aangehaald, bijvoorbeeld ook toen we het over de modernisering van de WSW hadden en ik zal dat blijven herhalen: De Wet sociale werkvoorziening is ooit ingesteld om medeburgers die dat nodig hebben een beschermde en beschutte werkplek te geven. Een plek waar óók diegenen zich kunnen ontwikkelen die te maken hebben met een beperking, mensen waarvoor het belangrijk is dat draagkracht en draaglast in balans blijft. Dat doel moeten we nooit uit het oog verliezen, daar moeten we wat voor over hebben.

Samenvattend: prachtig als er een vestiging van Permar in Barneveld komt, mooi als het daarnaast in de toekomst misschien wat minder kost maar verlies het doel niet uit het oog; wij blijven vierkant achter de medewerkers van Permar staan, de medewerkers waarvoor de WSW ooit bedoeld was.

2e instantie:

Omdat de wethouder de toezegging doet dat hij ook daadwerkelijk na zal gaan of het mogelijk is om meer mensen van Permar binnen de gemeente aan werk te helpen trekken we de motie in.

Adri den DunnenPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld