Bezwarencommissie

Bezwarencommissie

Voorzitter,

Pro’98 vindt dat het in belang van de burger is als er één bezwarencommissie komt en niet  2 commissies, zoals nu het geval is, een voor collegebesluiten en een voor raadsbesluiten.

Een burger maakt namelijk bezwaar tegen een besluit van de gemeente. Het is voor hem/haar het belangrijkste dat het bezwaar snel, correct en efficiënt wordt afgehandeld.

De kans dat dit gebeurt, is het best gewaarborgd als er maar één commissie is.

En wel om de volgende redenen:

het is voor de behandelaar van het bezwaarschrift veel eenvoudiger. Er is er maar één protocol hoe om te gaan met bezwaren. Er kunnen standaardbevestigingen en formulieren worden ontwikkeld, zonder dat eerst moet worden vastgesteld wat het type bezwaar is voor welke commissie;

de informatieverstrekking naar de burger is zo altijd duidelijk en eenduidig.

En één commissie draagt bij aan de professionalisering van de leden van die commissie; het is een team met een duidelijke taak, die met zekere regelmaat de bezwaren beoordeelt.

Ook vindt onze fractie dat deze commissie moet worden bemenst met een gedeelte externen en een gedeelte internen. De aangereikte tussenoplossing van de Rekenkamercommissie dus. Onze voorkeur gaat dan wel uit naar een extern voorzitter. Waarom?

Je kunt dan namelijk gebruik maken van de voordelen die een commissie van internen biedt. Dat zijn:

de burger verder op weg helpen, omdat je als raadslid of collegelid op de hoogte bent van het reilen en zeilen in ons gemeentehuis;

Er kan sprake zijn van een volledige heroverweging, omdat de interne leden reeds genomen besluiten nog een keer heroverwegen.

Daarnaast heb je het voordeel van een commissie van externen, namelijk dat  bezwaren van burgers door onafhankelijken worden getoetst. Daarmee vermijd je een mogelijke beeldvorming van belangenverstrengeling bij de burger.

Wij zullen op basis van eerder genoemde argumenten het voorstel zoals het er nu ligt niet steunen. We zullen daarom een amendement indienen.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld