Schriftelijke vragen CWI

Schriftelijke vragen CWI

1. Deelt het College onze vrees dat met de sluiting van het CWI ook het voortbestaan van het Werkplein wordt bedreigd? 2. Is het College met ons van mening dat het in deze tijd van economische onzekerheid van groot belang is dat het Werkplein voor Barneveld blijft functioneren? 3. Kan het College aangeven welke stappen worden gezet om het Werkplein voor Barneveld te behouden?

Geacht College,

De fractie van PRO’98 wil op grond van artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad vragen stellen over bovengenoemd onderwerp.

In de technische vragenronde voor de begroting 2009-2013 had de fractie van PRO’98 als vraag: “Zijn er aanwijzingen dat ons Werkplein op de tocht staat?”  Helaas lezen wij vandaag in een persbericht dat de landelijke CWI-organisatie de CWI-vestiging in Barneveld uiterlijk in 2010 wil sluiten. Het vorige College van B. en W. heeft er veel aan gedaan om het CWI in Barneveld te krijgen. Vooral onze toenmalige wethouder Tom Louman heeft zich daar sterk voor ingezet. In het Bedrijfsverzamelgebouw waarin verschillende organisaties werken die samen het Werkplein vormen is het CWI de hoofdhuurder. Wij zouden het betreuren als door het vertrek van het CWI ook het voortbestaan van het Werkplein op de tocht zou komen te staan. Te verwachten valt dat óók in Barneveld de recessie voelbaar zal zijn en wij denken dat het een slechte timing is om deze voorziening binnenkort te verliezen. We hebben daarom de volgende vragen:

1. Deelt het College onze vrees dat met de sluiting van het CWI ook het voortbestaan van het Werkplein wordt bedreigd?
2. Is het College met ons van mening dat het in deze tijd van economische onzekerheid van groot belang is dat het Werkplein voor Barneveld blijft functioneren?
3. Kan het College aangeven welke stappen worden gezet om het Werkplein voor Barneveld te behouden?

Antwoord college op onze schriftelijke vragen:

Vraag 1: Deelt het College onze vrees dat met de sluiting van het CWI ook het voort-bestaan van het Werkplein wordt bedreigd?

Antwoord: Het college deelt uw vrees en legt zich dan ook niet zomaar neer bij de slui-ting van de CWI-vestiging in Barneveld. In (bestuurlijk) overleg met de in het CWI-Barneveld participerende gemeenten, Scherpenzeel en Nijkerk is afgesproken alle mogelijkheden tot behoud van de CWI-vestiging in Barneveld te onderzoeken en zo nodig nadere actie te ondernemen. Inmiddels heeft hierover ook een gesprek plaatsge-vonden met de regiodirectie van het UWV/CWI.
Mocht blijken dat onder geen voorwaarde de CWI-vestiging voor Barneveld behouden kan blijven, dan zal onderzocht worden op welke wijze de lokale dienstverlening aan werkgevers en werknemers zoveel mogelijk in stand gehouden kan worden.

Vraag 2: Is het College met ons van mening dat het in deze tijd van economische on-zekerheid van groot belang is dat het Werkplein voor Barneveld blijft functioneren

Antwoord: Het college deelt uw mening, zie beantwoording vraag 1.

Vraag 3: Kan het College aangeven welke stappen worden gezet om het Werkplein voor Barneveld te behouden.

Antwoord: In overleg met de overige 80 gemeenten, die getroffen worden door het landelijk besluit van de CWI/UWV-organisatie om 30 CWI vestigingen te sluiten, zijn in overleg met Divosa acties voorbereid. 
Door de betreffende gemeenten waaronder Barneveld is schriftelijk aan het bestuur van de CWI/UWV-organisatie opheldering gevraagd over de weging van de factoren die hebben geleid tot sluiting van de vestigingen.

Onder leiding van Divosa hebben onlangs de eerste bijeenkomsten plaats gevonden tussen de  betrokken gemeenten en de CWI/UWV organisatie, (vanaf 1 januari 2009  Werkbedrijf genaamd)

Afgesproken is  dat de CWI/UWV-organisatie een notitie zal opstellen waarin nader wordt toegelicht welke criteria een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van de gekozen 30 vestigingen. Daarnaast zal er ook inzicht gegeven worden in de bezuini-gingen die per vestiging zijn ingeboekt. Op basis van deze notitie zullen nadere acties overwogen worden.

Het college zal u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen die er zijn rond de sluiting van het CWI en de toekomst van het Werkplein.

Met vriendelijke groeten,
Burgemeester en wethouders

D.Bakhuizen  J.A.M.L. Houben
Secretaris                      burgemeester



Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld