Sociaal raadslieden punt

Sociaal raadslieden punt

Onderzoek wijst uit dat er in Barneveld behoefte is aan een Sociaal Raadslieden Punt. Een zelfstandig Bureau Sociaal Raadslieden is niet nodig. We willen hier wel mee instemmen. In het voorstel wordt al aangegeven dat er in onze gemeente al wel mogelijkheden zijn maar dat die versnipperd worden aangeboden.

In het verleden heeft PRO’98 sterk gepleit voor een zorgloket, een loket waar iemand zit die op de hoogte is van de totale sociale kaart van Barneveld, iemand die mensen de weg kan wijzen met hun vragen. Het is een WMO-loket geworden. Nu krijgen we een Sociaal Raadslieden Punt. Weer een extra punt waar mensen met vragen terecht kunnen. Informatie, advies en cliëntondersteuning is een speerpunt in onze uitvoering van de WMO, waarom dan niet onderbrengen bij het WMO-loket, nog liever bij een centraal zorgloket wat ons betreft? Besluitvoering in het verleden heeft er toe geleid dat we in Barneveld niet zo’n breed zorgloket zouden krijgen.

We hebben begrepen dat de vrijwilligers van het Diakonaal Netwerk zich ondersteund voelen wanneer Stadsring 51 het Sociaal Raadslieden Punt gaat uitvoeren, daarom gaan we instemmen maar nog liever hadden we het informatiepunt zoals gezegd nóg centraler georganiseerd. We willen er ook nog op wijzen dat er meer organisaties zijn die mensen ondersteunen bij juridische- en belastingzaken. Het zou een goede zaak zijn als die organisaties ook in de samenwerking betrokken worden. We denken dan bijvoorbeeld aan vrijwilligers van vakbonden. Heel goed overigens dat vrijwilligers ook ondersteuning krijgen d.m.v. scholing.

Voorwaarde om dit Punt te laten slagen is wat ons betreft dat het inderdaad een laagdrempelige voorziening wordt waar alle inwoners van onze gemeente met hun vragen terecht kunnen. We vinden het wel terecht als er een inkomensgrens wordt gesteld als het om belastingzaken gaat. Wanneer gaan hierover afspraken gemaakt worden? (hiervoor in 2einstantie een toezegging gevraagd)

Om te voorkomen dat mensen echt de weg kwijt raken naar de verschillende punten en loketten zal hierover heel helder naar onze burgers gecommuniceerd moeten worden, iets van een zorgfolder waar alle voorzieningen worden opgesomd en waarin duidelijk wordt waar je met welke vraag naar toe kunt gaan.

We hopen dat we er op deze manier een goede voorziening voor onze burgers bij krijgen, in het bijzonder voor kwetsbare medeburgers.

2e instantie:

In de commissie hebben we het over inkomensgrenzen gehad als het om belastingzaken gaat. Dit vinden wij terecht. De wethouder stelt voor om bij de evaluatie te kijken of dit zich vanzelf regelt. Dat vinden wij akkoord.

Belangrijk voor PRO’98 is dat hier een voorziening wordt neergezet die laagdrempelig en duidelijk is, een voorziening waar in principe iedereen gebruik van kan maken.

Reagerend op de VVD die vindt dat er veel te veel wordt uitgegeven voor één middag openstelling hebben wij nog opgemerkt dat wij het een heel verantwoord bedrag vinden, zeker als je het bijvoorbeeld  afzet tegen een promotiefilmpje van Barneveld van 5 minuten dat nog veel meer kost. Bovendien gaan wij er vanuit dat mensen achter de schermen veel langer dan één middag bezig zullen zijn met dit Sociaal Raadslieden Punt.