Bestuursraportage 2008-2

Bestuursraportage 2008-2

Het is niet de eerste keer dat wij u er op attenderen dat wij vinden dat er niet realistisch gepland en begroot wordt. Als voorbeeld noem ik u het bedrag dat gereserveerd staat voor De Meerwaarde. Ook dit jaar kunnen we weer bijna 6 ton bijschrijven in onze spaarpot, omdat we nog niet zijn begonnen met de bouw.

U noemt dit dan een incidenteel voordeel of een meevaller. En in technische zin is dat ook zo. 

Maar het gevolg van dit onrealistische plannen, is wel, dat de Barneveldse burger al twee jaar meer belasting voor deze school betaalt, terwijl die school nog steeds gebouwd moet worden. En dan is dat technische incidentele voordeel van zes ton van net, wel ongeveer het equivalent van 10% OZB-verhoging! 

En dit is maar een voorbeeld. Ik heb het dan niet eens over de verwachte winst van 2,7 miljoen euro voor dit jaar.

We ondersteunen graag de bijdrage van de heer Schotanus tijdens de laatste raadsvergadering over de begroting. Hij stelde voor eerst de tweede Berap vast te stellen en dan pas de begroting. 

Ook wij zouden dat graag zien, de tweede berap als najaarsnota. 
Tevens vinden we dat de uitkomst van de tweede berap financieel onderdeel van de begroting hoort te zijn. Feitelijk baseerden wij ons afgelopen maand tijdens de begrotingsbehandeling op toen al achterhaalde cijfers. Dat lijkt ons geen goede zaak.

Omdat we de notulen van die nog niet hebben, weet ik niet meer of er op dit punt toezeggingen zijn gedaan. Die zou ik wel graag willen ontvangen. 

Voorzitter, we hebben nog twee tips voor u.

In deze bestuursrapportage meldt u in het programma Veiligheid onder 2.4 “een rustige en veilige jaarwisseling” geen bijzonderheden.

Nu lazen we in het VNG-Magazine van 7 november 2008 over een publiekscampagne tegen vuurwerkafval. 

Op Nieuwjaarsdag zijn veel kinderen op zoek naar niet afgestoken vuurwerk. Dat is gevaarlijk. Het is daarom zaak dat als mensen vuurwerk hebben afgestoken, ze dit zo snel mogelijk opruimen. Dat kan veel ongelukken voorkomen. Gemeenten kunnen gratis campagnemateriaal bestellen en downloaden. Het lijkt ons een prima initiatief om aan mee te doen. En het is nog gratis ook. Als u interesse heeft, ik heb het knipsel bij me.

In hetzelfde Magazine lazen we dat de Taskforce Verlichting op zoek is naar koplopergemeenten die het energieverbruik van openbare verlichting willen terugdringen. De ambitie is om in 2011 15% energie te besparen en in 2013 20% ten opzichte van het energiegebruik in 2007. Op dit punt krijgen wij graag de toezegging dat u bereid bent in deze materie te duiken en te kijken of dit voor Barneveld ook een haalbare doelstelling zou kunnen zijn.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld