Parkeren in Barneveld

Parkeren in Barneveld

Mooi woord: de “parkeerbeleving” waar de heer Schermers over sprak. Persoonlijk heb ik een heel andere beleving: Ik ga op de fiets naar het centrum, dan heb je geen parkeerproblemen. Globaal komt er uit het rapport dat er geen gigantische problemen zijn tot 2015. Dit bevestigt onze indruk die wij al heel lang hebben.

Toch vinden ook wij het terecht dat we verder moeten kijken. Eén van onze vragen was of de middenstand, die terecht vindt dat parkeren in Barneveld goed geregeld moet zijn, nu helemaal achter deze conclusies staat. Uw (Houben) reactie was dat de hele commissie er achter staat en de middenstand maakt deel uit van de commissie; ook de systematiek wat betreft de manier van tellen is nu duidelijk. PRO’98 is blij als dit nu inderdaad zo is. Het verbaasde ons dus ook enigszins dat we afgelopen week een brief kregen van de BMV waarin men weer bezorgdheid uitspreekt over het aantal parkeerplaatsen omdat de tellingen naar beneden zijn bijgesteld. Ook deelt de BMV de zorg rondom de langparkeerders.

In de commissie zijn veel vragen gesteld, suggesties gedaan en bij sommige suggesties zijn ook toezeggingen gedaan. Inmiddels hebben we een memo gehad waarin een uitwerkingsplan van het rapport in het vooruitzicht wordt gesteld. Er wordt ook in gemeld dat men gaat kijken of er meer mogelijkheden zijn voor langparkeerders bij AH of bij de Vetkamp. Beide plekken zijn in de commissie besproken. Wanneer we naar de Vetkamp als uitbreidingsmogelijkheid voor langparkeerders gaan kijken zal het wat ons betreft altijd zo zijn dat dit helemaal ondergronds moet. Hoger dan het maaiveld parkeren vinden wij op die plek niet acceptabel.

PRO’98 zou het ook een optie vinden om als gemeente actiever in gesprek te gaan met eigenaren van privé parkeerterreinen aan de rand van het dorp. Is het niet mogelijk om met deze eigenaren een deal te sluiten?Wij vinden dat het zo langzamerhand ook in Barneveld normaal moet zijn dat ook langparkeerders moeten betalen als ze in het centrum willen parkeren, zeker als we nog flink willen groeien. Ook pleiten wij er voor om parkeren in het transferium te stimuleren.

De wethouder heeft in de commissie ook de toezegging gedaan dat hij gaat kijken naar de mogelijkheden van het geven van uitrijkaarten aan SWOB-bezoekers die heel dichtbij de Veluwehal moeten parkeren. Dit werd als enige toezegging niet in de memo bevestigd. Wat betreft PRO’98 moet het parkeren van SWOB-bezoekers in ieder geval goed geregeld worden. Hiervoor dienen we samen met Burger Initiatief een motie in.

PRO’98 is voorstander van achteraf betalen van parkeergeld, we begrijpen die wens van de middenstand heel goed. Het winkelend publiek moet rustig kunnen winkelen en dan is het niet wenselijk dat men steeds op de tijd moet letten. Wat ons betreft hoeft het parkeerverwijssysteem niet perse een elektronisch systeem te worden, zeker niet als dat heel veel meer kosten met zich mee brengt.

Onderzocht zou moeten worden of het ook mogelijk is met gewone borden op een goeie manier naar parkeerplaatsen te verwijzen. Samengevat kunnen wij in grote lijnen instemmen met de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport, voorwaarde blijft wat ons betreft wel

– Dat er een goede oplossing gevonden wordt voor parkeren voor ouderen die SWOB-activiteiten willen bezoeken vlakbij de Veluwehal 
– Dat er bij de Vetkamp niet hoger geparkeerd mag worden dan nu het geval is, uitbreiding kan alleen ondergronds 
– Dat er nagedacht wordt om langparkeerders terug te dringen naar de randen van het dorp zonder dat woonwijken extra worden belast.

Motie Pro’98 (aangenomen):

Agendapunt: 1-6
Voorstel nr.: 09-8

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 

Onderwerp:.

De Raad,

overwegende dat:
– er bij de Veluwehal in de nabije toekomst betaald parkeren zal gelden;
– het voor veel ouderen een probleem is om meerdere malen per week parkeergeld te betalen;
– er nog steeds geen bevredigende oplossing is voor het parkeren van mensen die deelnemen aan SWOB activiteiten;

verzoekt het College:
mogelijkheden te onderzoeken om het voor ouderen mogelijk te maken dichtbij de Veluwehal te parkeren zonder dat men daar het volle tarief voor hoeft te betalen. Te denken valt aan het verstrekken van uitrijkaarten tegen een gering bedrag. 

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

A.M. den Dunnen
M. Rosbergen – van MinnenPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld