Uitbreiding camping De Lucht

Uitbreiding camping De Lucht

Dit de eerste keer dat de raad over dit voorstel mag discussiëren, na jarenlange ambtelijke voorbereiding, zonder kaderstelling vanuit de raad. Van een echte discussie zal het nu door tijdgebrek ook niet komen, wel tot stellingname.

Pro98 vindt dat dit plan niet volgens de huidige voorstellen gerealiseerd mag worden.  Dit heeft te maken met de invloed op de omgeving, de grootte van de uitbreiding en de gebrekkige regelingen.

Ten eerste hebben we gevraagd om de invloed aan te geven van de recreatieplas op de grondwaterstromingen die naar de Glind lopen, een nat gebied dat verder ontwikkeld wordt in de ecologische hoofdstructuur. In de achterliggende rapporten staat alleen de invloed op de waterstanden in de omgeving van de plas, niet op de kwelstromen naar de Glind. Wij zijn bevreesd dat de energie die we besteden voor de natuur aldaar, door drooglegging van de kwel teniet gedaan gaat worden.

Ten tweede heeft Pro98 altijd de mening gehad dat functieverandering in de Gelderse Vallei op boerderij-schaal uitgevoerd zou worden, echter niet met grootschalige ontwikkelingen, want dit is nimmer afgesproken. Kamperen bij de boer, of kleinschalige recreatieterreinen horen hierbij en geen verdubbeling van 15-ha grote bedrijven met ook nog een grote recreatieplas. 

Ten derde moet de precedent werking genoemd worden, want iedere camping kan nu met een soortgelijk plan komen. Dit staat in tegenstelling tot de huidige voorzichtige benadering zoals bijvoorbeeld aan de Harremaatweg waar recentelijk na 7 jaar planvorming enige hectaren bij 2 recreatiebedrijven toegevoegd konden worden.

Ten vierde is het huidige plan bijna een copie van het plan enige maanden geleden; in principe is er in de planologische structuur niets veranderd, uitgezonderd het label dagrecreatie. Het enige echte verschil is dat de eigenaar een privaatrechtelijke overeenkomst met een boeteclausule van 30.000 euro afsluiten zal. Betaal de boete en je kan uit de winst de boete betalen. Of verkoop het bedrijf aan een ander, dan hoef je nog geeneens de boete te betalen. Tevens is het voor onze fractie duidelijk dat een hek van 1,10 meter hoog naast een openbaar fietspad geen belemmering vormt voor dagrecreatie. Dit zijn geen regelingen maar vage toezeggingen.

Ten vijfde wordt deze zaak nog verder vertroebeld door een mogelijke wijziging van de gemeentegrens die op provincieniveau met het argument van eigendomsrecht bij de betreffende grond goedgepraat wordt. Wij zwichten niet voor dwang uit Utrecht.

Onze mening is duidelijk: het plan moeten we vooral niet op deze manier uitvoeren.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld