Actualisering bestemmingsplannen

Actualisering bestemmingsplannen

Tien jaar wordt erover gepraat, vijf jaar staat het op de prioriteitenlijst, en momenteel wordt echt begonnen met het actualiseren van de bestemmingsplannen. Het is een activiteit met een hoge prioriteit, want de Rijksoverheid eist in 2013 dat alle bestemmingsplannen actueel en tevens digitaal beschikbaar zijn. Het beslispunt 1b in het raadsvoorstel is dus geen beslissing maar een herhaling van de vigerende wetgeving.

De actualisering van de bestemmingsplannen is hard nodig; sommige plannen zijn meer dan 30 jaar oud en tezamen vormen ze een lappendeken met allerlei herstelplekken gedurende de looptijd van de plannen. De 400 bestaande plannen in alle bebouwde kommen worden in 13 nieuwe plannen geactualiseerd. Dit is een grote inhaalslag die veel energie en menskracht zal vergen. Daarnaast dient via een nog komende planning het bestemmingsplan Buitengebied geactualiseerd te worden. De ambtenaren en het gemeentebestuur kunnen de mouwen opstropen. Waarschijnlijk zal commissie Grondgebied de komende 4 jaar een dubbel programma moeten afwerken met reguliere vergaderingen plus vele specifieke vergaderingen ter voorbereiding van de bestemmingsplannen. Ook de gemeenteraad dient dus een eigen planning te maken, waarover ik tot nu toe nog niets vernomen heb.

De activiteiten gedurende de komende vier jaar liggen in feite vast en kennen geen politieke speelruimte. In 2013 moeten we klaar zijn met de klus, geen discussie mogelijk want we zijn te laat gestart. Er zijn wel drie discussiepunten over de inhoud van de werkwijze.

Ten eerste, de wethouder heeft op 13 maart een Memo rondgestuurd, waarin helder verwoord is wat nieuwe ontwikkelingen zijn die in het actualiseringplan kunnen worden opgenomen. Echter het opnemen van nieuwe ontwikkelingen is niet geplaatst in het planning-schema.  Wij nemen aan dat bij ieder van de 13 plannen aan het eind van de inventarisatie-fase de deadline ligt voor het wel of niet opnemen van nieuwe ontwikkelingen. Indien we in een latere fase nog veranderingen invoegen, zal de planning mislopen. Over dit punt dient de raad duidelijk te zijn. Een toezegging van de wethouder kan dit punt verduidelijken en via de notulen vastgelegd worden.

Ten tweede, de actualisering van de 13 bestemmingsplannen moet gezien worden als een inhaalslag om digitale en bijgewerkte plannen te verkrijgen waarin alle aanpassingen gedurende de laatste decennia verwerkt zijn. De provisorisch vastgestelde Structuurvisie van twee vergaderingen geleden biedt op sommige punten met nieuwe ontwikkeling een richtlijn, maar op bestemmingsplan-niveau soms geen duidelijke invulling. We dienen te waken voor een lange discussie  die de planning vertraagd. Er wordt bij “punt c. de visie” gesproken over 5 visies die een nadere uitwerking verlangen. Gisteren werd ik geïnformeerd dat de detailhandelsvisie voor Voorthuizen een half jaar vertraagd is. De 5 benoemde visie-plannen kunnen geen half jaar vertraging verdragen. Het heeft er alle schijn van dat deze 5 visies een langere ontwikkelingtermijn nodig hebben en niet tegelijkertijd met de actualisering van de bestemmingsplannen kunnen plaats vinden. Pro98 pleit ervoor om de planning voor deze 5 visies los te koppelen van de planning van de bestemmingsplannen zodat eerder gestart kan worden met deze planvormingen. Daarvoor dient wel menskracht ter beschikking gesteld te worden en de vraag is of hiervoor ruimte is.

Ten derde, de planning is zodanig krap dat gedurende vier jaar er geen enkele ambtenaar in ieder van de twee ontwikkelteams verkouden mag worden. Ook technische problemen zoals met digitalisering kunnen ontstaan. Gezien het feit dat we in 4 jaar 13 plannen moeten aannemen,  is de belangrijke vraag hoe eventuele achterstand ingelopen kan worden. Dit heeft met financiën te maken en de vraag is hoeveel extra speelruimte beschikbaar is om mogelijke problemen op te lossen. Moeten we niet een post onvoorzien opnemen in de begroting van de aanstaande vier jaar?