De jaarrekening 2008

De jaarrekening 2008

Het jaar 2008 sluiten we af met een voordelig saldo van 4,7 miljoen euro. Dat klinkt veel en dat is ook veel. Ter vergelijking: aan OZB-opbrengsten ontving de gemeente Barneveld in 2008 ruim 7,8 miljoen euro. (6437,8 eigenaren + 1255,9 gebruikers pagina 98 jaarrekening)

Een beetje kort door de bocht misschien, maar vorig jaar had de OZB-aanslag dus ongeveer de helft lager gekund. En dan hadden we nog steeds hetzelfde kunnen doen, als er nu is uitgevoerd. 

Van die 4,7 miljoen euro wordt nu voorgesteld om 9 ton terug te geven aan alle Barnevelders. Geld dat we aan rentevoordeel over hebben gehouden het afgelopen jaar. Pro’98 gaat natuurlijk niet “nee” zeggen, tekent zelfs mee, maar hoe je het ook wendt of keert, het is wel een sigaar uit eigen doos.

Wat kunnen we hier nu van leren?
Dat we ons toch moeten afvragen hoe reëel investeringsbedragen en opbrengsten zijn die in de begroting, dan wel Kadernota worden opgenomen. Maar ook in welk jaar die investeringsbedragen worden geplaatst. We hebben daarom een flink aantal vragen gesteld aan het college om verduidelijking te krijgen over de in de Kadernota opgenomen budgetten.

Afgelopen jaar hebben we verlies moeten nemen in het grondbedrijf. Zelfs voor een bedrag van ruim 7 ton (j.r. pagina 117) op het complex Lunterseweg West. Een complex dat niet terug te vinden is in achtereenvolgende voortgangsrapportages van het Ontwikkelingsbedrijf.

Dat zet je toch aan het denken. 

In de Jaarrekening wordt uitgegaan van een batig toekomstresultaat van ruim 10 miljoen euro op de bouwgrondexploitatie. Maar…… 

Citaat pagina 118: “Het toekomstresultaat van de “niet in exploitatie genomen complexen” telt in dit verband niet mee.”
En verder in die alinea “In een beperkt aantal gevallen komt de haalbaarheid, mede door het ontbreken van een toekomstige bestemming en daarmee van de opbrengstpotentie, onder druk te staan.”

Dit in combinatie met de enorme stijging van de leningenportefeuille van 124 miljoen euro in 2006 naar 270 miljoen euro in 2009, baart ons zorgen. Er is sprake van meer dan een verdubbeling in nog geen drie jaar tijd. En dat komt, omdat er door de gemeente de afgelopen jaren veel grond is aangekocht. 

Actieve grondpolitiek kan ook zeer risicovol zijn en Pro’98 vindt dat de gemeenteraad meer inzicht moet krijgen in de grondexploitatie.

Zo willen wij graag op korte termijn een overzicht van alle niet in exploitatie genomen gronden, zowel van diegenen waar globale haalbaarheidsberekeningen van bestaan, als waarvan dat nog niet het geval is.

Verder willen we dat de cijfers in de voortgangsrapportage van het Ontwikkelingsbedrijf zodanig worden uitgebreid, dat tussentijdse winst- en verliesnemingen in het overzicht worden opgenomen. 

Ook vinden we de begrote cijfers in de voortgangsrapportage van het Ontwikkelingsbedrijf lastig te duiden. 

Om u daarvan een voorbeeld te geven. 

Als we kijken naar de begrote grondverkopen voor Puurveen dan staat er in de rapportage van januari 2009 (stand per 21-12-2008) een opbrengst van ruim 20 miljoen euro (pagina 18/v.r. januari 2009) 
terwijl in het overzicht van april 2009 (stand per 1 januari 2009) ( pagina 17/v.r. april 2009) een bedrag aan grondverkopen wordt begroot van nog geen 18 miljoen euro.

In nog geen twee weken tijd wordt er dus 2 miljoen euro minder aan opbrengst verwacht. In de tekst krijgen we daar geen enkele verklaring voor.

Pro’98 vindt dat de informatie die verstrekt wordt aan de gemeenteraad duidelijk en helder moet zijn. In al heel veel gevallen is er sprake van een duidelijke verbetering van de informatievoorziening aan de raad, maar dat geldt nog niet helemaal voor deze voortgangrapportages.

Samenvattend vragen wij de wethouder dus om:  
–    een overzicht van alle niet in exploitatie genomen gronden, zowel van diegenen waar globale haalbaarheidsberekeningen van bestaan, als waarvan dat nog niet het geval is.
–    De toekomstige voortgangsrapportages Ontwikkelingsbedrijf duidelijker te formuleren, waarbij: 

    de tussentijdse winst- en verliesnemingen in het overzicht blijvend worden opgenomen, 
    er continuïteit in de cijfers bestaat in de opeenvolgende de rapportages 
    of er een verklaring wordt opgenomen waarom bedragen anders zijn dan in voorgaande rapportages.

Wij zouden ook graag zien dat deze voortgangsrapportages standaard worden geagendeerd voor de commissie Bestuur. Wij vragen dat bij deze via de voorzitter van de agendacommissie, tevens voorzitter van de raad.