Dorpshuizen

Dorpshuizen

Agendapunt: VI-3
Voorstel nr: 09-50

Onderwerp: Kadernota 2010-2013, Programma 9, Welzijn en Zorg, Dorpshuizen

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 3 juni 2009

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

➢    Opnemen in de beleidstoevoegingen: Dorpshuizen Voorthuizen en Garderen – globale kosten of desnoods PM in de meerjarenbegroting opnemen

Dekking voor deze beleidstoevoeging kan gevonden worden in de volgende formatie-uitbreidingsvoorstellen, door deze op te schorten, te temporiseren of door budgetverlaging:

Versterking financiële functie (135,0), Mobiel werken (159,6), beleid en uitvoering onderwijshuisvesting (75,0), kwaliteitsverbetering Ruimtelijke Ordening (115,0)

Toelichting: er worden op dit moment onderzoeken gedaan naar de dorpshuizen in Voorthuizen en Garderen. Het is verstandig daar meerjarig al rekening mee te houden.

Pro’98

A.M. den Dunnen

M. RosbergenPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld