SWOB

SWOB

Agendapunt: VI-3
Voorstel nr: 09-50

Onderwerp: Kadernota 2010-2013, Programma 9, Welzijn en Zorg, SWOB

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 3 juni 2009

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

➢    Opnemen in de beleidstoevoegingen: subsidieverhoging SWOB – 36,0

Dekking voor deze beleidstoevoeging kan gevonden worden in de volgende formatie-uitbreidingsvoorstellen, door deze op te schorten, te temporiseren of door budgetverlaging:

Versterking financiële functie (135,0), Mobiel werken (159,6), beleid en uitvoering onderwijshuisvesting (75,0), kwaliteitsverbetering Ruimtelijke Ordening (115,0)

Toelichting: dit budget is bedoeld voor het organiseren van extra activiteiten in de vernieuwde Veluwehal, de Glindster, het Kulturhus de Essenburcht en de dr. Kruimelstaete.

Pro’98

A.M. den Dunnen
M. RosbergenPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld