vervanging kleedkamers

vervanging kleedkamers

Agendapunt: VI-3
Voorstel nr: 09-50

Onderwerp: Kadernota 2010-2013, Programma 7, Recreatie en Sport, complex Westeneng (Garderen) en Overbeek (Terschuur)

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 3 juni 2009

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Opnemen in de beleidstoevoegingen: 
➢    nieuwbouw en vervanging kleedruimten Overbeek Terschuur en 
➢    uitbreiding/renovatie kleedruimten de Westeneng Garderen 
➢    gezamenlijke kapitaallasten ongeveer 6.000 euro volgens begroting 2009 (pagina 11) 

Dekking voor deze beleidstoevoeging kan gevonden worden in de volgende formatie-uitbreidingsvoorstellen, door deze op te schorten, te temporiseren of door budgetverlaging:

Versterking financiële functie (135,0), Mobiel werken (159,6), beleid en uitvoering onderwijshuisvesting (75,0), kwaliteitsverbetering Ruimtelijke Ordening (115,0)

Toelichting: gezien het geringe bedrag en het te behalen efficiencyvoordeel kunnen deze investeringen naar voren worden gehaald.

Pro’98

J.G.J.M. Beijer

M. RosbergenPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld