Strategische visie Barneveld 2030

Strategische visie Barneveld 2030

Na een lang traject kunnen we vandaag over het raadsvoorstel Strategische Visie beslissen. Het verheugt ons dat allerlei opmerkingen die de afgelopen tijd geplaatst werden, meegenomen zijn in de tekstaanpassingen bij de definitieve versie. Waar het ons om gaat is ook over 20 jaar volgens Elsevier nog steeds de beste woongemeente in Gelderland te zijn, met behoud van het dorpse karakter in de kernen. Nieuwe ontwikkelingen moeten dus afgewogen worden ten opzichte van de bescherming van de leefomgeving van de inwoners, die momenteel over het algemeen uiterst tevreden zijn.

In deze overweging is het vreemd dat geen beslispunten over duurzaamheid, milieu, cultuurhistorie, natuur en recreatie geformuleerd worden. Het lijkt erop dat de gemeente alleen een visie heeft over Barneveld-Harselaar-Voorthuizen en het LOG. Waarom beslissen we niet dat we in 2030 overal zonnecellen op de huizen willen, dat al het afval gerecycled wordt, dat de historische kerkepaden teruggebracht worden, dat alle wegbermen weer rijk aan bloemen moeten worden en dat er mooie wandelpaden komen die alle 9 kernen verbinden?  Ook deze ontwikkelingen vergen een strategische visie en veel energie om dat te realiseren.
Binnen dit kader missen we bij de beslispunten onder het thema ruimte twee essentiële kaders, te weten ten eerste dat we in regionaal verband willen dat tot 2030 de westelijke helft van de gemeente groen blijft als bufferzone naar de oostelijke rand van de Randstad (de aggomeratie Amersfoort-Leusden-Nijkerk) en ten tweede dat er tussen Harselaar en Barneveld en Harselaar en Voorthuizen ruime groene bufferzones in stand blijven om de invloeden tussen bewoning en bedrijfsterreinen te voorkomen. Het wordt tevens de toekomstige vraag of er ook niet een  bufferzone tussen Ede/Veenendaal en Barneveld ingesteld moet worden.
Bij de beslispunten economie zijn we content dat bij punt c onderzoek naar het goederen-overslagpunt verricht wordt. Graag zouden wij willen weten of  ten eerste de werkgelegenheid plus de bijbehorende spin-off gediend wordt met dit overslagpunt, ten tweede of het ruimtebeslag op HarselaarZuid ten koste kan gaan van toezeggingen aan bedrijven, en ten derde of er ook andere locaties dan HarselaarZuid langs de spoorlijn mogelijk zijn, zoals bijvoorbeeld WestWest. Gaarne horen van de wethouder een toezegging dat hij deze verruiming van het onderzoek wil uitvoeren.
Essentieel oneens blijven wij als Pro98 met de beslispunt c onder het thema landbouw. Het landbouwontwikkelingsgebied is niet groot genoeg en er dient expansie in het verwevingsgebied plaats te vinden. De oorzaak ligt in de verstedelijking in de gemeente als geheel en daar kan een Strategische Visie bij helpen. Indien de gemeente de zonering volgens het Reconstructieplan loslaat (en dus ook volgens het bestemmingsplan) kan het mes ook aan de andere kant snijden en wordt het landbouwontwikkelingsgebied ook niet meer voor de landbouw alleen. De vraag is of dit nagestreefd wordt. Volgens Pro98 moet de huidige zonering niet veranderen. 
Daarentegen zijn we verheugd met het voornemen om de beleidsruimte in de agrarische sector aan te passen ten einde de regels voor dierenwelzijn aan te passen.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld