Begroting 2010

Begroting 2010

Voorzitter,

Het zal voor niemand een verrassing zijn dat Pro’98 graag wil dat er in 2011 gestart kan worden met een school voor openbaar voortgezet onderwijs. In de commissie hebben we met vertegenwoordigers van de andere scholen voor vo en met de initiatiefgroep VOO gesproken.

Ik heb me in die vergadering boos gemaakt over een brief die wethouder Verweij deze zomer naar de redactie van een onderwijsblad heeft gestuurd waarin hij sprak over stilte in de samenleving over dit onderwerp. 
Ik heb hem daar persoonlijk over aangesproken waarom hij zaken niet gehoord had en wij wel. 
Dat is niet correct en daar wil ik mijn excuses voor maken. 

Als getogen Barneveldse heb ik de wens voor een school voor openbaar voortgezet onderwijs al mijn hele leven op verschillende momenten voorbij horen komen. 
Ik kan het een wethouder echter niet persoonlijk aanrekenen dat hij in zijn termijn in Barneveld daar nog niet van heeft gehoord. 

Voorzitter, dan nu de begroting 2010.
Om het ontstane gat in de meerjarenbegroting te dekken doet u een aantal voorstellen. Van een groot deel van die dekkingsvoorstellen zal niemand wat merken of een centje pijn hebben. In onze ogen tekent dit overigens wel de hoeveelheid lucht die er dus al jaren in onze meerjarenramingen zit en die er nu wordt uitgeperst. 

De onderwijsreserve

Met één dekkingsvoorstel kunnen wij niet instemmen en dat is wel meteen een van de grootste posten. Het betreft een deel van de toegepaste balansverkorting. 

Bij de behandeling van de Kadernota voor 2010 hebben we met elkaar gesproken over een voorstel van het CDA om geld uit de onderwijsreserve te laten leiden tot het verlichten van lasten, maar het ook beschikbaar te houden voor het onderwijs. U heeft toen toegezegd met een notitie op dit punt te komen. 

In de aanbiedingsbrief bij de bestuursrapportage geeft u aan in december te komen met een concreet voorstel om extra af te schrijven op activa met een maatschappelijk nut. Voorzitter, dat is ons veel te vrijblijvend. 
Wij wensen dat de 1,4 miljoen euro uit de reserve, maar straks ook de 6  à 7 ton die dit jaar vanuit de pot onderwijs vrij komt, beschikbaar blijft voor het onderwijs en niet op een andere wijze wordt ingezet. Daartoe hebben wij een amendement voorbereid.

Tijdens de behandeling van de Kadernota hebben wij u voorgesteld een pas op de plaats te maken op het gebied van formatie-uitbreiding. Met dat voorstel heeft u niets gedaan. Dat is natuurlijk uw goed recht, maar volgens ons niet verstandig nu u weet dat we voor een grote ombuigingsoperatie komen te staan. 

Het lijkt een beetje op: nu nog alles binnenhalen wat er binnen te halen valt, straks zien we wel verder. Juist die formatie-uitbreiding zou volgens de fractie van Pro’98 onderdeel horen te zijn van de taakstelling om binnen 4 jaar 1,2 miljoen euro om te buigen.

Ook de half miljoen euro die dit jaar gemoeid is met de inhuur van derden gaat ons te ver. We zouden graag zien dat we voor inhuur van derden een maximaal bedrag vast stellen. 

Pro’98 vindt dat we moeten blijven investeren in de samenleving en niet in meer medewerkers voor de gemeente.

We vinden het ook belangrijk dat Barneveld haar sociale gezicht blijft laten zien de komende jaren, zeker richting mensen die het hardst van de crisis te lijden hebben. Dan betreft het juist de mensen die schuldhulpverlening of een uitkering nodig hebben. 

De skeeler/ijsbaan
We hebben contact gehad met bestuursleden van ’t Grieze Veen over hun wens om een skeelerbaan aan te leggen. In de begroting staat dat u onderzoek gaat doen naar een skeelerbaan. We zien een post voor het aanleggen van deze baan graag terug in de volgende Kadernota. De VVD zal een motie op dit punt mede namens ons indienen.

Het kunstgrasveld voor VVB

Bij de behandeling van de Kadernota in juni dit jaar is een amendement van BI om een kunstgrasveld in 2011 te realiseren verworpen. Alleen de oppositie stemde toen voor dit amendement, wij dus ook. SGP, CDA, CU en VVD waren tegen. Het lijkt er op dat er bij deze partijen nu wel beweging zit en dat de VVD zelfs een amendement in gaat dienen. Voorzitter, het kan ons niet schelen hoe het er komt als het er maar komt en dan liever in 2011 dan in 2012.

De school voor OVO
Ik ben mijn bijdrage begonnen met een school voor voortgezet openbaar onderwijs. Dat is een grote wens van onze partij, maar zo nu blijkt ook van een groot aantal ouders en kinderen in Barneveld en omgeving. 

Voordat de Amersfoortse Berg een nevenvestiging in Barneveld in 2011 kan starten zijn er eigenlijk twee grote hobbels te nemen: dat is de procedure waarin andere scholen voor vo uit de regio bezwaar kunnen maken tegen de komst van deze school naar Barneveld en zoals in veel gevallen, geld voor een nieuw schoolgebouw.

Wij snappen ook wel dat er nu geen geld in de begroting kan worden opgenomen voor deze school zolang er nog geen formele aanvraag ligt en er slechts een intentie door de school is uitgesproken.  

Toch zouden we graag zien dat we als gemeenteraad duidelijk maken dat wij “het kiezen voor een keuze”  belangrijk vinden en dat wij ook een intentie uit spreken, namelijk dat we een aanvraag van deze school welwillend tegemoet zullen treden. Daartoe hebben we een motie voorbereid.

Als voorbeelden gaven wij tijdens de behandeling van de Kadernota de volgende zaken aan: 
–    de versterking van de financiële functie (135.000)
–    geld voor mobiel werken (159.600)
–    kwaliteitsverbetering Ruimtelijke ordening (115.000)
–     en 75.000 euro voor beleid en uitvoering onderwijs

Amendement onderwijsreserve (word-bestand)
Motie nevenvestiging Amsersfoortse Berg (word-bestand)Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld