Monique Rosbergen nieuwe lijsttrekker Pro’98

Monique Rosbergen nieuwe lijsttrekker Pro’98

Monique Rosbergen is op de ledenvergadering van maandag 5 oktober 2009 unaniem gekozen als lijsttrekker van Pro’98. Ze bedankte de leden van Pro’98 voor het in haar gestelde vertrouwen tijdens haar speech. Hieronder is deze speech te vinden. Ik vind het een eer om ook deze keer jullie lijsttrekker te mogen te zijn. Ik dank jullie hartelijk voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik wil samen met jullie werken aan een geweldig resultaat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.
  Verkiezingen waar Pro’98 duidelijk kan maken dat wij het verschil kunnen maken. Wat mij betreft zijn de hoofdlijnen voor de verkiezingen: groen, sociaal en gelijkwaardig.

Pro’98 vindt dat Barneveld een groene gemeente moet zijn

Wij vinden dat de Randstad bij Amersfoort ophoudt. Het gebied tussen Amersfoort en Barneveld dient als groene buffer.

Barneveld wordt  vanuit het westen als de poort naar de Veluwe gezien en vanuit het oosten als poort naar de Randstad. In Middeleeuwse steden was de toegangsweg naar de poort echter bijna net zo druk als het marktplein. Dat is niet ons toekomstbeeld voor Barneveld.

Als Barneveld dan al de poort naar de Veluwe is, dan moet er een goede overgang zijn van het verstedelijkte landschap naar het groene van Barneveld.

De gevolgen van de klimaatsverandering zullen we op termijn ook in Barneveld voelen.

Pro’98 vindt dat Barneveld klimaatneutraal moet worden. De gemeente kan daarin een goede voortrekkersrol vervullen.

Duurzaamheid hoeft het bedrijfsleven niet in de weg te zitten.
Sterker nog: het kan goed zijn voor de Barneveldse economie.

Zo kunnen investeringen in het besparen van energie in woningen en kantoren goed zijn voor de bouw. Zoals ook het aanschaffen van elektrische auto’s door de gemeente.

Pro’98 vindt dat Barneveld een sociale gemeente moet zijn.

De kwaliteit van onze samenleving wordt afgemeten aan de kansen die zwakkeren krijgen om zich te ontplooien.

Wij vertrouwen op de kracht van mensen. Maar dat ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheid voor mensen die zich moeilijk kunnen redden.
Het moet voor iedereen mogelijk zijn om volwaardig mee te doen in de Barneveldse samenleving.

Als voorbeeld noem ik u ons door de gemeenteraad overgenomen voorstel om een pc beschikbaar te stellen aan minima.

Wij  vinden dat een pc thuis hoort in het rijtje koelkast, tv en wasmachine waar mensen bijzondere bijstand voor kunnen aanvragen. Dus niet alleen gezinnen met kinderen. Juist voor de minima is de pc met Internet het portaal naar de wereld.

De VVD noemt dit linkse speeltjes, die een hoop geld kosten. Wij noemen dat beschaving.

Pro’98 vindt dat een gemeentebestuur onpartijdig moet zijn.

De ene partij mag niet bevoordeeld worden boven de andere partij.

In de afgelopen periode is gebleken dat de invloed van de streng confessionele partijen in dit college te groot is. Er is geen balans meer tussen die mensen die veel waarde hechten aan de zondagsrust en die mensen die hun vrije tijd op zondag op een andere manier willen invullen.

Ik geef u daarvan een voorbeeld.

Bij de selectieprocedure voor de nieuwe evenementenhal is in het Programma van Eisen opgenomen dat op zondagen geen muziekfestivals of evenementen mogen worden georganiseerd.

Zonder helderziend te zijn, konden wij u toen al wel voorspellen welke type ondernemers zich zouden gaan inschrijven…..

Nog veel openlijker kwam de partijdigheid van dit college naar voren toen werd voorgesteld om als uitgangspunt voor de promotie van Barneveld het volgende op te nemen:

“Er moet bij evenementen terdege rekening worden gehouden met de in Barneveld levende opvattingen ten aanzien van de zondagsrust. “

Wij stelden voor deze zin te schrappen, omdat daarover in het college-akkoord al afspraken waren gemaakt.
Het CDA wilde deze zin vervangen door iets multi-interpretabels als “aansluiting bij de traditionele en historische waarden die kenmerkend zijn voor Barneveld”.

Dat is dus wat het CDA verstaat onder Barneveld in Balans.
In mijn ogen is het CDA op zijn hoogst een weegschaal die de ene keer doorslaat naar de ene kant en de andere keer naar de andere. Keuzes worden niet gemaakt.

Pro’98 is helder. Barneveld is pas echt in evenwicht als er sprake is van twee vergelijkbare gewichten. Daarom is het zo van belang dat wij meer gewicht in de schaal gaan leggen.

De komende periode wordt een spannende tijd.
We weten dat iedere gemeente straks minder geld uit Den Haag krijgt.

Dat betekent dat we in de komende jaren moeilijke keuzes moeten maken. Samen met jullie wil ik komen tot onze lijst van topprioriteiten.
Zaken die voor ons zo belangrijk zijn dat ze ononderhandelbaar zijn.
Wat mij betreft valt daar de investering voor een nieuwe school voor openbaar voortgezet onderwijs onder.

Ik spreek de wens uit dat jullie samen met mij er voor kunnen zorgen dat ons andere geluid een krachtig geluid wordt!

Dank jullie wel.

 

 Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld