Evenementenhal

Evenementenhal

Er is heel wat vooraf gegaan, voordat de raad zich kan uitspreken over het voorstel tot definitieve gunning van een Evenementenhal aan Timo Kruft Beheer BV. Wij vinden dat het nu tijd wordt dat we een beslissing nemen. In oktober hebben we ons al fractie eerst de vraag gesteld of dit een gewenste ontwikkeling was voor Barneveld. Zien we dit als kans of als bedreiging? Al vrij snel kwamen tot de conclusie dat een dergelijke hal een kans is voor onze gemeente.

Via straatinterviews hebben we het winkelend publiek gevraagd wat zij vonden van het idee van de Midden Nederland Hallen. De reacties waren overwegend positief. 

Toch waren we met het voorstel zoals het hier ligt, niet onverdeeld gelukkig.
In de afgelopen commissievergadering heb ik al aangegeven waar voor Pro’98 de pijnpunten zitten:

1.    De gevolgde procedure en de betrokkenheid van de raad
2.    de vraag of er wel of niet sprake is van staatssteun
3.    De zekerheid dat de bijdrage van 75.000 Euro daadwerkelijk toekomt aan de huidige Markthalactiviteiten (zoals beschreven in bijlage 12 van de Uitnodiging tot Inschrijving)

Het eerste punt over de procedure en de betrokkenheid van de raad, laat zich als volgt samenvatten: de raad vroeg om één Eierhal en de raad kreeg de IJsselhallen….

In plaats van ons pas in oktober 2009 de vraag te stellen of dit wel of niet een gewenste ontwikkeling voor Barneveld is, had dit natuurlijk al veel eerder moeten gebeuren. Namelijk voorafgaand aan het op te stellen Programma van Eisen, dus in het voorjaar van vorig jaar.

De wethouder heeft ons op dit punt volledig gelijk gegeven tijdens de commissievergadering. Hij verwoordde dit door te zeggen “een beetje spijt” te hebben. Ook hij vindt – terugkijkend – dat het verstandiger zou zijn geweest om de raad op dat moment de kaders te laten vaststellen. Het siert de wethouder dat hij dat onderkent en daarvoor zijn excuses maakt.
Gezien de langdurige historie rond de besluitvorming van de verplaatsing van de Markthal hebben wij begrip voor de wijze waarop een en ander is gelopen, al verdient het allerminst een schoonheidsprijs.

Voor wat betreft het tweede punt, of er wel of niet sprake is van staatssteun, heeft de wethouder ons voldoende gerustgesteld met de beantwoording van onze schriftelijke vragen. 
Als ik het antwoord goed begrijp, dan laat het juridische taalgebruik zich als volgt vertalen:
Kruft Beheer BV moet een dienst verlenen, die anders de gemeente zelf moet verlenen en daarom is het geen staatssteun.

We hebben overigens nog geen antwoord gekregen op ons verzoek om advies, gericht aan het kenniscentrum Europa decentraal. Wij gaan er vanuit dat dit in lijn zal zijn met uw beantwoording. Mocht dat niet het geval zijn, dan krijgt dit raadsvoorstel sowieso nog een staartje. Maar op dit moment is er dus op dit punt geen reden om wensen, dan wel bedenkingen in te dienen.

Blijft over de 5 x 75.000 Euro die Kruft Beheer BV volgens de overeenkomst gaat ontvangen om het tekort aan inkomsten op te vangen als de huidige Markthalactiviteiten voor de huidige Markthaltarieven bij hem huren. 

Wij hebben in de commissievergadering aangedrongen op een vouchersysteem, zoals nu ook in het Schaffelaartheater wordt toegepast. Dat geeft in ieder geval de zekerheid en de controle dat de bijdrage toekomt aan de activiteiten en niet aan de ondernemer. In dat geval zou het dus ook zo kunnen zijn, dat de gemeente bijvoorbeeld maar 45.000 euro bijdraagt, als niet alle activiteiten één op één overgaan van de oude naar de nieuwe Markthal. Of als die binnen de periode van vijf jaar stoppen of een keer niet doorgaan.

Uit de memo die we vandaag ontvingen, blijkt dit niet mogelijk. Dit heeft te maken met de opgelegde openbare dienstverplichting als uitvloeisel van de minimumgebruikseis uit de Uitnodiging tot Inschrijving. 
In gewoon Nederlands: we zitten aan die 5 x 75.000 euro per jaar vast. Het is wel mogelijk om dit bedrag via een vouchersysteem ter beschikking te stellen aan de huidige Markthalactiviteiten. 

Voorzitter, als dat zo is, dan vinden we dat er dan ook boter bij de vis moet worden gedaan. Mocht het Gouden Ei om welke reden in 2013 bijvoorbeeld geen doorgang vinden en een ander groot nieuw Barnevelds evenement dient zich aan, dan moet de voucher van het Gouden Ei voor dat evenement ingezet kunnen worden. 
Tenslotte huren we via het door u voorgestelde systeem gewoon capaciteit in de evenementenhal voor EUR 75.000 per jaar. Wij staan op het standpunt dat als je ergens voor betaalt er ook geleverd moet worden. Daarom komen we op dit punt met een amendement.

Ik ben mijn bijdrage begonnen met de overwegend positieve reacties tijdens onze straatinterviews. Daarmee zeg ik impliciet dat er ook negatieve reacties waren. Die kwamen vooral bij mensen uit de directe omgeving, de Thorbeckelaan, vandaan. Er bestaat grote vrees voor parkeeroverlast. Ook wij hebben zo onze twijfel of er daadwerkelijk wel voldoende parkeercapaciteit is. Daarom vragen we een toezegging van het college om direct maatregelen te treffen, mocht blijken dat er onvoldoende parkeerplek is. Wij willen niet weer vergelijkbare situaties zoals bij de Oosterboshal toen de Doorbrekers daar tijdelijk kerkten. Geen oplapmiddelen dus, maar goede oplossingen. Het lijkt ons verstandig als het college daar duidelijke afspraken met de heer Kruft over maakt.

Voorzitter, tenslotte,
wij hebben inzage gekregen in financiële gegevens, waarbij is gekeken naar de haalbaarheid van het project. Dit geeft voor onze fractie geen aanleiding tot het indienen van wensen en bedenkingen.

AMENDEMENT:

 Agendapunt: XI-6, voorstel nr.: 09-91

 

Onderwerp: Evenementenhal Barneveld – Definitieve gunning

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 15 december 2009

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De raad van de gemeente Barneveld spreekt als wens uit:

Dat het college van B&W de bijdrage van 5 x EUR 75.000 via een vouchersysteem rechtstreeks aan lokale maatschappelijk gewaardeerde Markthalactiviteiten doet toekomen.

Niet gebruikte vouchers kunnen door het college worden gebruikt voor andere (nieuwe) lokale maatschappelijk gewaardeerde activiteiten

Toelichting:

Op deze wijze kan de gemeente controleren dat de bijdrage van 5 x EUR 75.000 ook daadwerkelijk ten gunste komt aan de lokale maatschappelijk gewaardeerde activiteiten.

Mocht een van de activiteiten structureel dan wel incidenteel geen doorgang kunnen vinden, dan kan de gemeente de voor deze activiteit bestemde voucher(s) inzetten voor een ander (nieuw) Barnevelds evenement, zodat de overeengekomen capaciteit in de evenementenhal op hetzelfde niveau blijft als de capaciteit verbonden aan Bijlage 12 van de uitnodiging tot inschrijving.

PRO’98

M. Rosbergen – van Minnen

A.M. den DunnenPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld