Speech Monique Rosbergen ledenvergadering 10/12

Speech Monique Rosbergen ledenvergadering 10/12

In de laatste ledenvergadering heb ik met u gesproken over de hoofdlijnen voor de verkiezingen. Verkiezingen waar Pro’98 duidelijk kan maken dat wij het verschil kunnen maken. Onze hoofdlijnen zijn: groen, sociaal en gelijkwaardig.

Groen, in de zin van duurzaamheid, maar ook in de zin van een gemeente in het groen, met een buffer naar de Randstad. 

Sociaal, omdat we willen omzien naar diegenen die op achterstand staan en moeilijk mee kunnen doen. 

Gelijkwaardig, omdat we vinden dat er in Barneveld sprake moet zijn van twee gelijkwaardige gewichten op de weegschaal. 
Pro’98 komt op voor de groep mensen die hun vrije tijd op zondag op een andere manier dan alleen met naar de kerk gaan willen invullen. Natuurlijk met respect en ruimte voor elkaar. Binnen de kaders van de zondagswet, die overigens niet toelaat dat op zondag een popconcert op het Torenplein wordt georganiseerd, om de actualiteit maar eens aan te halen.

Ik heb in die vergadering ook gesproken over de moeilijke keuzes die we de komende jaren moeten maken. En daar wil ik het met u vanavond aan de hand van het concept verkiezingsprogramma over hebben.

Zoals het er nu naar uitziet moet Barneveld in de komende jaren structureel 1,6 miljoen euro gaan bezuinigen. Als houvast in de bezuinigingsrondes moeten we voor onszelf heel helder hebben, wat voor ons het allerbelangrijkste is.

En dat beeld, die visie, wil ik hier graag vanavond aan u voorleggen. 

Onder het kopje financiën van het concept verkiezingsprogramma kunt u die ook terug vinden. De ervaring leert echter dat veel mensen die paragraaf vaak overslaan en daar staat nu juist een duidelijke richting in. Pro’98 moet volgens mij kiezen voor de toekomst. De toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.  

Daar horen de volgende thema’s bij:
Onderwijs, Economie, Werk, Zorg en Inkomen en Duurzaamheid


Onderwijs

Daar ligt de basis. 
Dan denk ik aan goede en voldoende kinderopvang en buitenschoolse opvang. Kwaliteit als het gaat om voorschoolse educatie en een goede aansluiting met het basisonderwijs.

En als we vinden dat bijna ieder kind uit onze gemeente in onze gemeente naar de basisschool moet kunnen, dan moet je een visie ontwikkelen: hoe gaan we dat doen? Specialiseren? Hoe gaan we om met aannamebeleid? En hoe krijgen we de brede school echt van de grond?

Een goede leeromgeving is het halve werk, dus kiezen we voor goede, gezonde en duurzame schoolgebouwen.

En natuurlijk willen we onze wens voor openbaar voortgezet onderwijs realiseren. Kiezen voor keuze. Zorgen dat ieder kind op een plek komt, waar hij of zij zich thuis voelt.

In het verkiezingsprogramma hebben we ook opgenomen dat we middelbaar beroepsonderwijs willen interesseren om zich in Barneveld te vestigen door in kaart te brengen wat de wensen van onze ondernemers zijn op dit vlak.

Dat zijn investeringen waar we, volgens mij, voor moeten blijven gaan, want dat brengt onze gemeente toekomst en daar liggen onze prioriteiten.

Economie

In deze tijd is het vooral het midden- en klein bedrijf en de startende ondernemers, die zorgen voor werkgelegenheid en vernieuwing. Kleinere bedrijfjes opgezet door hard werkende mensen. 

Voor deze mensen moeten we voorwaarden scheppen, zodat er voldoende werkgelegenheid blijft en er ook werkgelegenheid bij komt. Die voorwaarden zijn dan:

– Eenvoudige regelgeving
– Een eenvoudig vergunningenstelsel
– Goed beroepsonderwijs dat aansluit bij ondernemerswensen
– Een schoon, veilig en groen leefklimaat met goede voorzieningen

Dat maakt Barneveld aantrekkelijk voor ondernemers, zodat ze hier willen blijven wonen en werken. Daar kan geen subsidie tegenop.

Een voorbeeld van die eenvoudige regelgeving is, dat we vinden dat functiemenging mogelijk moet zijn. Dat betekent dat combinaties van wonen en werken, maar ook wonen en zorgen mogelijk moeten worden. Nu laat het bestemmingsplan dat vaak niet toe.

Want je zal maar net ontslagen zijn, maar wel een goed idee hebben waarmee je voor jezelf wilt beginnen, dan is het wel heel erg vervelend als eerst het bestemmingsplan moet worden gewijzigd, omdat je je zolderkamer inricht als kantoor.

Het gaat hier helemaal niet om investeringen, maar om anders denken. Want het gaat om zorgen voor voldoende werk, voor nu, maar zeker ook voor de toekomst.  

Werk, Zorg en Inkomen

In principe zorgt iedereen voor zijn eigen inkomen. Als je je werk kwijt raakt, dan kun je ondersteuning krijgen om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen. 

Die ondersteuning, dat is dan meestal scholing en een reïntegratietraject, kan veel effectiever door veel meer op de persoon gerichte programma’s. Een jongere werkloze vergt nu eenmaal een andere aanpak dan een oudere werkloze. Wij willen onderzoeken hoe arbeidsparticipatie verbeterd kan worden. Zodat er nu en later mogelijk minder mensen langs de zijlijn blijven staan.

In tijden van bezuinigingen moeten wij vooral blijven staan voor en achter die mensen die zich moeilijk kunnen redden. En als het dan gaat om sport en cultuur, dan is het voor ons van groot belang dat kinderen in een achterstandsituatie op deze terreinen mee kunnen blijven doen.

Duurzaamheid
Die loopt als prioriteit door eigenlijk alle beleidsvelden heen. Als het gaat om woningbouw bijvoorbeeld dan kijken we naar energiezuinig bouwen en verbouwen. Niet alleen uit idealistische overwegingen, ook gewoon uit pragmatische overwegingen. Want in een slecht geïsoleerd huis kunnen de energiekosten binnen afzienbare tijd wel eens zo hoog oplopen dat ze de hypotheek of de huur gaan overstijgen. 

Klimaatneutraal en duurzaamheid zijn voor heel veel mensen lastige, beetje hoogdravende en weinig tastbare begrippen. In het “je eigen maken” van duurzaamheid kan de gemeente een grote rol spelen. Want de generaties na ons hebben recht op een schone, groene en veilige omgeving. Daar kunnen we nu voor zorgen en daar moeten we dan ook nu voor zorgen. 

Samenvattend:

PRO’98 wil in de bezuinigingsdiscussie vooral toekomstgericht blijven denken en daarom blijven investeren in onderwijs en duurzaamheid. Ook willen we goede voorwaarden scheppen voor ondernemers, zodat ze hier graag blijven werken en wonen. Daarnaast is het van groot belang dat mensen en vooral ook kinderen in een achterstandsituatie mee kunnen blijven doen in onze samenleving. Cultuur en sport moeten voor deze groep toegankelijk blijven.

Ik stel u voor om als extra hoofdlijn voor de verkiezingen toe te voegen dat Pro’98 toekomstgericht is.

Graag hoor ik uw reactie.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld