Wat heeft PRO’98 bereikt?

Wat heeft PRO’98 bereikt?

Hieronder vindt u een overzicht van de voorstellen die we als PRO’98 hebben gedaan, niet de voorstellen die we ondersteund hebben. De lijst is niet volledig, maar geeft een goed beeld van de actieve wijze van politiek bedrijven van PRO’98.

De afgelopen 4 jaar hebben we gewerkt vanuit de volgende 10 uitgangspunten:

Aandacht voor jongeren en ouderen

 • Publicatieborden voor jongeren om hun activiteiten te promoten
 • Amendement jeugdloket al in 2007
 • Discussienota Speelvoorzieningen
 • Amendement tegengaan overgewicht bij jeugdigen
 • Eenmalig extra budget voor Villa 29
 • Amendement ouderenwerker (niet alleen WMO-adviseurs)
 • Motie speelbeleidsplan
 • Motie Brede School
 • Schriftelijke vragen De Brede School (diverse malen)
 • Schriftelijke vragen buitenschoolse opvang
 • Brede school de Burgt blijkt geen brede school te zijn
 • Tegen blowverbod, slechts wanneer overlast veroorzaakt een plek aanwijzen.
 • Nieuwe locatie Vogelhorst na herhaald aandringen Pro’98
 • Interpellatiedebat over grove fouten wethouder bij informeren raad school de Burgt
 • Inspanningsverplichting verlaging investering school de Burgt
 • Richard Krajicek en Johan Cruijf playgrounds in speelbeleid meenemen
 • Onderzoek om Antoniusschool op de plek te houden waar hij nu staat
 • Uitbreiding kinderopvangplaatsen
 • Ambitie uitgesproken voor meer MBO onderwijs in Barneveld
 • Gratis parkeerplaatsen voor Swob-bezoekers die slecht ter been zijn
 • Verzoek aan college om in gesprek te gaan met kerken, om hun parkeerplaats te mogen gebruiken
 • Jongeren betrekken via internet met het uitwerken van het speelbeleidsplan
 • Het college om opheldering gevraagd over de beloofde publicatie borden voor de jongeren
 • Subsidieverhoging SWOB opnemen in kadernota
 • Antonniusschool moet in het centrum gevestigd blijven
 • Directe meting naar openbaar voortgezet onderwijs
 • Meer geld in onderwijsreserve
 • Zorg voor het ontbreken van ander levensbeschouwelijk onderwijs dan alleen godsdienstonderwijs op openbare basisscholen

 

Meer inspraak van inwoners/gemeenteraad

 • In maart 2007 met een groot aantal leden een enquête onder het winkelend publiek gehouden in het centrum van Barneveld  over het centrumplan en de detailhandel
 • In juni 2007 een enquête in Voorthuizen gehouden over ondermeer het zwembad, de wandel- en fietsroutes en de markt
 • Kaderstellende taak van de raad waarmaken bij het aanbestedingsbeleid door voordat er wordt aanbesteed de raad te informeren
 • Met dweilorkest de straat op om nieuwe ideeën, maatregelen, opmerkingen van Barnevelders te gebruiken in de gemeenteraad en in ons nieuwe verkiezingsprogramma.
 • Straat enquête over de Midden Nederland Hallen

Voldoende betaalbare woningen

 • In tegenstelling tot CDA, VVD, CU, voor het voorstel van het college gestemd om in Voorthuizen geen woningen te plaatsen als zie niet voldoen aan de woonvisie (goedkopere woningen)
 • Speciale leningen voor starters op de woningmarkt, verruimd tot 265.000 euro
 • Gepleit voor meer huurwoningen in nieuwbouw wijken in plaats van dure koopwoningen

Zorg voor zwakkeren

 • Amendement onderzoek jeugdsportfonds (steun voor gezinnen met een laag inkomen)
 • Amendement zwemles voor allochtone vrouwen
 • Amendement terugbrengen wachttijd schuldhulpverlening
 • Motie welzijnskoepel
 • Schriftelijke vragen over Amant
 • Schriftelijke vragen over De Ark
 • Schriftelijke vragen over de indicering huishoudelijke hulp WMO
 • Bezorgdheid uitgesproken over vrijwilligerswerving Vrijwilligers Centrale Barneveld
 • Persoonsgebonden budget (achteruitgang=compensatie)
 • Voorstel om vrijwilligers die vluchtelingen begeleiden extra te ondersteunen
 • Onderzoek voorfinancieren gratis schoolboeken
 • Gemeente doet onderzoek naar bijzondere bijstand in de vorm van pc’s enz.
 • Onderzoek mogelijkheid om meer mensen van Permar binnen de gemeente aan werk te helpen
 • Er alles aan doen om UWV Werkbedrijf in Barneveld te behouden
 • Meer subsidie Slachtofferhulp
 • Voorstel PC in bijzondere bijstand en €50 eenmalige uitkering voor minima
 • Openbaar toilet (ook voor invaliden) in centrum Barneveld
 • Kritiek op het urgentiebeleid

 

Cultuur en sport (ook op zondag)

 • Amendement bewegingsconsulent
 • Schriftelijke vragen over gemeentelijke monumenten
 • Herbouw molen Kootwijkerbroek
 • Subsidie voor Stichting Militaire Taptoe Voorthuizen
 • Motie gebruik leegkomende ruimtes Veluwehal
 • Sterk gemaakt voor zondagsopening Veluwehal
 • Sport masterplan: Nu al vast naar toekomst kijken. noc/nsf proeftuin “sportdorp” opstarten en noc/nsf norm aanhouden.
 • Voor haalbaarheidsstudie uitbreiding museum Nairac
 • Kleedkamers SDVB snel realiseren
 • Passage over zondagsrust is uit de notitie promotiebeleid gehaald
 • Succesvolle oproep aan de bibliotheek om toch mee te doen aan de campagne “Nederland leest”
 • Discussie over statuten bibliotheek
 • Gevraagd om brede visie van het college voor de toekomst van dorpscentrum de Koepel in Garderen
 • Geld voor onderzoeken naar Dorpscentrum Voorthuizen en Garderen opnemen in de kadernota
 • Naar voren halen van investering in kleedkamers Overbeek Terschuur en Westeneng Garderen
 • Lokale verenigingen moeten voor een verenigingstarief gebruik kunnen maken van Schaffelaartheater
 • Voorstel om ook beeldbepalende oude gebouwen op te nemen in de monumentenlijst
 • Aanleg Skeeler/IJsbaan
 • Aanleg kunstgras VVB naar voren geschoven
 • Voorstel goede en efficiënte inzet van combinatiefunctionarissen

 

Meer uitgaansmogelijkheden

 • Tegen het geformuleerde uitsterfbeleid van de keten
 • Vragen over alternatieven in kleine kernen voor keetjongeren
 • Garantie college dat horeca niet de dupe wordt van nieuwe woningen Markthalgebied
 • Nogmaals uitgesproken dat er in de gemeente een dringende behoefte bestaat aan een discotheek
 • Uit enquete Pro’98 blijkt dat in Voorthuizen dringende behoefte is aan een jongerencentrum
 • Geld vrijgemaakt voor jeugdhonk Voorthuizen
 • Sneller behandelen van aanvragen voor vergunningen bij grote evenementen

 

Aandacht voor natuur en milieu

 • Amendement klimaatbeleidsplan
 • Amendement onderzoek openstelling milieustraat
 • Amendement duurzaamheidsmeter
 • Schriftelijke vragen over een agrarische camping in Garderen
 • Bezwaar kap 29 bomen Lunterseweg
 • Schriftelijke vragen Camping De Lucht
 • De straat op voor de klimaatneutrale gemeente
 • Klimaat startnotitie moet ambitieuzer. Streven naar klimaatneutrale gemeentelijke organisatie in 2015
 • Klimaatavond georganiseerd: Wat kunnen burger en lokale overheid doen?
 • Onderzoek naar haalbaarheid millennium gemeente
 • Bezwaar tegen lichtreclamebakken langs de weg
 • Voorstel om koploper gemeente in energiebesparing bij openbare verlichting te worden
 • Tegen de uitbreiding van camping De Lucht
 • Kritisch over de vergunning voor Brons
 • Meer ambitie in het stellen van millennium doelen
 • Lokaal duurzame energie opwekking en energiebesparing vast onderdeel bij ruimtelijke procedures en streven naar het zijn van goede middenmoter op dit terrein

 

Meer wandel- en fietsroutes

 • Amendement fietsknooppuntensysteem
 • Amendement wandel- en fietsroute langs gemeentelijke monumenten
 • Amendement ontwikkelen wandelroutes in de Gelderse Vallei
 • Amendement fietsvriendelijkheid
 • Fietsknooppuntensysteem wordt na herhaald aandringen Pro’98 vernieuwd
 • Betere ontsluiting en fietspaden naar Zeumeren
 • Hoger ambitieniveau fietspaden dan huidige 6.8
 • Meer fietsenstallingen Barneveld-centrum

 

Aandacht voor veiligheid

 • Amendement verkeersveiligheid
 • Bezorgdheid over verkeersdrukte Zeumeren, nu Oostelijke rondweg niet wordt aangelegd
 • Kaders gesteld voor een gebiedsvisie voor Zeumeren
 • Toezichthouders op station meer verspreiden over de dag (ook ’s avonds) en ook op station Noord
 • Meedoen aan campagne vuurwerk opruimen (op 1 januari)

 

Gezellige winkelcentra

 • Amendement beeldkwaliteitsplan Voorthuizen
 • Voorstel om het centrumplan Voorthuizen direct uit te voeren
 • Schriftelijke vragen over de stoel bij Van Rheenen
 • Kerktoren mag niet gebruikt worden voor reclame-uitingen
 • Geen extra verdieping op de parkeerplaats de Vetkamp
 • Achteraf betaald parkeren heeft de voorkeur
 • Goede vervangende huisvesting voor De Ark

 

Overige ingediende voorstellen en vragen

 • Amendement geen stijging van de OZB, behoudens inflatiecorrectie
 • Niet 5 ton uit resultaten grondexploitatie structureel inzetten in de exploitatie
 • Motie inhaalslag actualiseren bestemmingsplannen
 • Motie onderzoek voorzieningen
 • Schriftelijke vragen met het verzoek om openbaar maken concept MER Oostelijke Omleiding
 • Onderzoek of een bedrijventerrein direct aan de A30 ontwikkeld kan worden
 • De raad informeren wanneer er maar een inschrijver voor  Europese Aanbesteding is
 • Vrijdagmiddag openstelling gemeentehuis
 • Onderzoek subsidie coördinator
 • Betere/eerlijker verdeling forensenbelasting
 • Oproep aan college om realistischer te begroten
 • Meer inzicht voor de gemeenteraad in de grondexploitatie
 • College moet minder investeren in ambtenaren, maar meer in samenleving
 • Extra kosten digitaliseren bestemmingsplannen in begroting opnemen