Kaderstelling sportstimulatie

Kaderstelling sportstimulatie

Vele landelijke  en lokale partijen geven aan dat het belangrijk is om het overgewicht van jongeren aan te pakken en dat zou moeten gebeuren door meer te bewegen en meer uren bewegingsonderwijs.

Door in te stemmen met deze kaderstelling heeft Barneveld de mogelijkheid om deze problemen aan te pakken. Het Rijk geeft een geldelijke stimuleringsimpuls om het probleem bij de basis aan te pakken n.l. bij de jeugd via de mogelijkheid om combinatiefunctionarissen aan te stellen. In vele gemeentes zijn of worden combinatiefunctionarissen aangesteld en vaak in de vorm van “beweegteams “  Zo’n team wordt ondergebracht in een wijk met diverse basisscholen.

De combinatiefunctionaris (HBO niveau) coördineert dit team dat bestaat uit o.a. MBO stagiaires, jongerenwerkers en vrijwilligers om een brug te slaan tussen school, buurt, buitenschoolse opvang, buitenschoolse sport, verenigingen en cultuurinstanties.

Deze functionarissen worden ook betrokken bij het geven van bewegingsonderwijs, dit voor een ½ baan en voor de andere helft is hij/zij bruggenbouwer.

Binnen deze kaderstelling komt volgens onze fractie niet goed naar voren welke centrale rol de HBO functionaris hier binnen vervult.  Wij hebben een amendement opgesteld om recht te doen aan de rol van deze functionaris.

Hoe gaan we verder? Het komt steeds meer voor dat, door de onbevoegdheid van  onderwijzers, er steeds meer gymlessen niet worden gegeven. Dit is het geval in diverse steden en ook in Barneveld wordt het steeds moeilijker om het aantal reguliere bewegingslessen op peil te houden. Willen wij dat!!! Nee we moeten het probleem bij de basis aanpakken. Dus hierbij een dringende oproep aan het college om dit impuls niet verloren te laten gaan.

Wij roepen het college dan ook op om er alles aan te doen dit impuls niet als eenmalige actie te zien, maar om er structureel beleid van te maken!

AMENDEMENT
Agendapunt VII-7
Voorstelnr. 10-30
Onderwerp: Kaderstelling sportstimulering 2010-2014

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 1 juni 2010

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Kaders 1 t/m 3 te wijzigen in:

  1. wij richten ons primair op bevordering van het bewegen van 3 specifieke doelgroepen: A. jongeren van 4 tot 18 jaar, B. 55 + ers en C. inwoners met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking:
  2. wij willen onze doelen bereiken door het aanstellen van HBO- combinatiefunctionarissen die inzet van MBO stagiaires, jongerenwerkers, kinderopvang, buitenschoolse sport, wijkopbouwers en verenigingsvrijwilligers coördineert.
  3. het beleid geven wij interactief vorm samen met de scholen voor primair en voortgezet onderwijs, sportverenigingen en maatschappelijke instellingen op het gebied van ouderen en gehandicaptenzorg, wijkplatforms en woningstichting Barneveld;

    Toelichting: Het collegevoorstel liet enige onduidelijkheid over de aansturende rol van de combinatiefunctionarissen.  Door deze wijziging is er duidelijkheid t.a.v. de invulling van een combinatiefunctionaris en is het voorstel conform de antwoorden van het college op onze vragen.

Ondertekening en naam:

Namens PRO’98,

J.G.J.M. Beijer

F.J. van der LubbePro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld