Detailhandel op De Plantage

Detailhandel op De Plantage

Aanleiding voor deze gedeeltelijke herziening van de bestemmingsplanvoorschriften voor de Plantage is de kwestie Van Ee. Volgens het college leert die kwestie dat je de bestemming en de voorschriften over de mogelijkheden van ‘detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit’ verschillend kunt interpreteren.

De gemeente zelf gaf blijk van die verschillende interpretatiemogelijkheden. Eerst besloot u handhavend op te treden onder het argument dat de detailhandel in niet volumineus speelgoed op die plek niet past in het gemeentelijk beleid. Later besloot u het bezwaarschrift van Van Ee gegrond te verklaren omdat er toch van een ondergeschikte nevenactiviteit sprake zou zijn. Dat was niet consistent en niet transparant.

Daar wilt u met dit voorstel wat aan doen. Een eenduidige regeling zegt u, die de mogelijkheid biedt om met ontheffing detailhandel toe te staan als ondergeschikte nevenactiviteit. Daarmee kan de gemeente beter sturen, zorgt ze voor meer transparantie maar biedt ze, eventueel, ook verruiming van de mogelijkheden.

We zijn voor betere sturingsmogelijkheden en voor meer transparantie.  De ruimte die u op dit bedrijventerrein wilt bieden voor detailhandel vinden we echter  te groot. Dat komt m.n. tot uitdrukking in het maximale vloeroppervlak van 400 m2. Die oppervlakte willen wij terugschroeven. Daarom dien ik een amendement in om het maximum van het  vloeroppervlak op 100 m2  te stellen.

Hilhardt BrulPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld