Pro’98 steunt locatiekeuze Van Lodestein College

Pro’98 steunt locatiekeuze Van Lodestein College

Voorzitter, we zouden kunnen stellen dat het raadsvoorstel  samengevat kan worden als ‘school zoekt locatie’. Toch krijgt de fractie van Pro’98 het gevoel dat er meer sprake is van “school heeft locatie eigenlijk al gevonden, maar wil dit nog beklonken zien”. Graag ga ik in mijn bijdrage eerst in op de locatiekeuze en vervolgens op het voorgestelde budget voor de school.

De in 2006 gewenste locatie op de Schoutenstraat blijkt nu op geen enkele wijze voor het van Lodenstein college te voldoen. De wethouder beroept zich op voortschrijdend inzicht. Ondanks de antwoorden op de vragen van collegafractie Burger Initiatief blijft voor ons nog altijd in nevelen gehuld, waarom het toen wel goed was en nu niet meer.

Vervolgens, om er een vergelijkend warenonderzoek van te maken, zijn er 2 alternatieve locaties opgevoerd die, en ik citeer, “dergelijke belemmeringen kennen die alleen tegen zeer hoge kosten zouden kunnen worden weggenomen”. Klinkt niet echt als kanshebbers. Je mag je dan op zijn minst de vraag stellen hoe zinvol het is geweest om tijd en energie te steken in onderzoek naar deze locaties.

En dus blijft er nog maar een alternatief over: locatie Edelweiss.

Onze conclusie is, dat het onderzoek vooral is toegeschreven naar de uitkomst locatie Edelweiss. Maar ondanks de manier waarop deze keuze tot stand is gekomen, kan de fractie van Pro’98 zich hier wel in vinden. En wel vanuit de volgende visie:

Het voorgezet onderwijs in Barneveld breidt zich uit. Het Van Lodensteincollege zal op de Schoutenstraat op termijn klem komen te zitten. De Schoutenstraat biedt mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting van het JFC en vervolgens biedt het ruimte voor het Openbaar Voortgezet Onderwijs dat naar Barneveld komt. Zoals de wethouder ook aangaf in de commissievergadering.

Wel heeft de fractie van Pro´98 grote zorgen over de begrote kosten van de nieuwbouw.

Vier jaar geleden zijn we begonnen met een onderzoek van DHV die op 4,5 miljoen uitkwam. Gingen naar een begroting waar 7,4 miljoen was opgenomen. Kwamen langs een inschatting van een gemeente adviseur van 8,5 miljoen. Om vervolgens te eindigen op een nieuwbouw van 10,1 miljoen. In 4 jaar tijd is deze school 2 x zo duur geworden!

Hoe groot is de kans dat de school straks voor het nu begrote bedrag gebouwd kan worden? Wij constateren dat er nog veel onzekerheden in het voorstel staan. Er mist een deugdelijke financiële onderbouwing.

Namelijk:

  • De 10,1 miljoen is gebaseerd op een normbedrag en niet op een daadwerkelijke business case.
  • Er is geen definitief onderbouwd plan en onderzoek naar de kosten van renovatie, sloop of nieuwbouw voor het resterende deel van de Schoutenstraat.
  • Ik mis een kostenpost voor de overname van de gymlokalen in 2020.
  • Er wordt een betaling van achterstallig onderhoud door de Meerwaarde genoemd, zonder dat concreet te maken. Welk bedrag praten we hier over? En hoe reëel is het dat deze betaling binnenkomt?
  • De projectkosten van de gemeente Barneveld zijn nog niet geraamd.
    en
  • Er is onduidelijkheid over de ontvlechting van de CV De Burgt en de financiële consequenties voor deze nieuwbouw.

Pro’98 steunt de locatiekeuze. Maar in tijden van bezuinigingen moet je ook grenzen stellen. We willen in de nabije toekomst niet weer verrast worden met bijplussen op het budget voor de school. Als dit uw voorstel is, dan blijft het daar voor mijn fractie dus bij. Ondanks de hiervoor door mij aangehaalde onzekerheden. Wat ons betreft staat de 10.1 miljoen vast als totaal budget voor de vestiging van het Van Lodensteincollege op locatie Edelweiss, en geen cent meer.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld