Amendement: bedrijfsvoering

Amendement: bedrijfsvoering

AMENDEMENT

Agendapunt: Ontwerp-Programmabegroting 2011, inclusief Meerjarenbegroting 2012-2014
Onderwerp: bedrijfsvoering
De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 9 november 2010
Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 

Bij beslispunt d) toe te voegen:

400.000 Euro extra op bedrijfsvoering bezuinigen

Toelichting:

Het college stelt dat er 3,15 miljoen euro op bedrijfsvoering wordt bezuinigd. Daarvan wordt echter 2 miljoen euro ingeboekt door goedkoper en efficiënter in te kopen. In eigen vlees wordt slechts voor 1 miljoen euro gesneden.

Een totale korting van €1,4 miljoen euro is ongeveer 5% van de salariskosten. Dat is redelijk, zeker gezien de totale korting van 10%.

Ondertekening en naam: 

Namens PRO’98, 

Monique Rosbergen 

André van de Burgwal Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld