Amendement: Bibliotheek

Amendement: Bibliotheek

AMENDEMENT

Agendapunt: Ontwerp-Programmabegroting  2011, inclusief Meerjarenbegroting 2012-2014
Onderwerp: Bibliotheek
De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 9 november 2010
Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 

Betreffende beslispunt d) niet akkoord te gaan met een bezuiniging van 300.000 euro op de bibliotheek.

En te vervangen door: 

Een besparing van 10% op de bibliotheek.

Toelichting: Het oorspronkelijke bezuinigingsvoorstel dreigt te leiden tot sluiting van de bibliotheken in Voorthuizen en Kootwijkerbroek en tot aantasting van de jeugdactiviteiten. 10% korting op de bibliotheek is redelijk omdat de gemeente ook in totaal 10% bezuinigt.

 

Ondertekening en naam: 

Namens PRO’98, 

Jaap Beijer 

André van de Burgwal