Amendement: Inflatiecorrectie overige belastingen

Amendement: Inflatiecorrectie overige belastingen

AMENDEMENT

Agendapunt: Ontwerp-Programmabegroting  2011, inclusief Meerjarenbegroting 2012-2014
Onderwerp: inflatiecorrectie overige belastingen
De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 9 november 2010
Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 

Bij beslispunt c) toevoegen

Ook de forensen-, toeristen- en hondenbelasting voor het jaar 2011 te verhogen met 1,5% wegens inflatie.

Toelichting:

In de ontwerpbegroting van het college wordt de inflatiecorrectie alleen toegepast op de OZB,  niet op de toeristen, forensen en hondenbelasting. Dat is niet consequent.

Ondertekening en naam: 

Namens PRO’98, 

Monique Rosbergen 

André van de BurgwalPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld