Amendement: Kunstgrasveld De Glind

Amendement: Kunstgrasveld De Glind

AMENDEMENT

Agendapunt: Ontwerp-Programmabegroting 2011, inclusief Meerjarenbegroting 2012-2014
Onderwerp: Kunstgrasveld De Glind
De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 9 november 2010
Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 

Betreffende beslispunt d) niet akkoord gaan met de ombuiging die inhoudt dat de investeringen in het kunstgrasveld voor sportcomplex De Glind worden uitgesteld tot na deze raadsperiode. Aanleggen van een kunstgrasveld betekent wel dat de vereniging de volledige afschrijvingstermijn gebruik maakt van deze locatie.

Toelichting: De huidige accommodatie van de voetbalvereniging in De Glind laat sterk te wensen over. Het aanleggen van een kunstgrasveld in 2012 is dringend gewenst  
Ondertekening en naam: 

Namens PRO’98, 

Jaap Beijer 

Frank van der Lubbe Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld