Amendement: Kunstgrasveld sportcomplex ’t Nieuwe Oost

Amendement: Kunstgrasveld sportcomplex ’t Nieuwe Oost

AMENDEMENT

Agendapunt: Ontwerp-Programmabegroting 2011, inclusief Meerjarenbegroting 2012-2014
Onderwerp: kunstgrasveld sportcomplex ’t Nieuwe Oost
De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 9 november 2010
Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 

Bij beslispunt g) het volgende toe te voegen:

Aanleggen van een kunstgrasveld op Sportcomplex ’t Nieuwe Oost  in 2011. De kapitaallasten op te nemen in de beleidstoevoegingen 2011-2014 in programmalijn sport.

Toelichting:

De gemeenteraad heeft  27 oktober 2009 het college verzocht het kunstgrasveld voor VVB mee te nemen bij de afwegingen voor de Kadernota 2011-2014. VVB bestaat  in 2011 75 jaar. Tijdens de behandeling van de begroting 2010 en in overige gemeentelijke communicatie is op zijn minst de verwachting gewekt dat het kunstgrasveld in 2011 zou worden aangelegd.

Ondertekening en naam: 

Namens PRO’98, 

Jaap Beijer 

Frank van der Lubbe