Amendement: Permar

Amendement: Permar

AMENDEMENT

Agendapunt: Ontwerp-Programmabegroting 2011, inclusief Meerjarenbegroting 2012-2014
Onderwerp: Permar
De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 9 november 2010
Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 

Betreffende beslispunt d) niet akkoord gaan met de volgende ombuiging: De korting van 10% voor Permar. 

Toelichting: De sociale werkplaatsen worden door het Rijk geconfronteerd met kortingen. De gemeente moet hier geen korting bovenop doen. De voorziening Permar is erg belangrijk voor mensen die vanwege hun beperking geen werk kunnen vinden bij een reguliere werkgever. De gemeente heeft voor deze groep mensen een grote verantwoordelijkheid. 

Ondertekening en naam: 

Namens PRO’98, 

Monique Rosbergen 

André van de BurgwalPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld