Amendement: Subsidie zaalruimte in het Schaffelaartheater door amateurkunstverenigingen

Amendement: Subsidie zaalruimte in het Schaffelaartheater door amateurkunstverenigingen

AMENDEMENT

Agendapunt : Ontwerp-Programmabegroting 2011, inclusief Meerjarenbegroting 2012-2014
Onderwerp: Subsidie zaalruimte in het Schaffelaartheater door amateurkunstverenigingen
De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 9 november 2010
Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 

Betreffende beslispunt d):

De regeling “Subsidie zaalruimte in het Schaffelaartheater door amateurkunstverenigingen” in stand te houden.

Toelichting:

  • de regeling “Subsidie zaalruimte in het Schaffelaartheater door amateurkunstverenigingen” betreft een waarderingssubsidie.
  • De gemeente heeft een belofte gedaan aan de amateurkunstverenigingen om het gebruik van het Schaffelaartheater financieel laagdrempelig te laten zijn.
  • Het vouchersysteem is in het leven geroepen om deze belofte waar te maken.
Ondertekening en naam: 

Namens PRO’98, 

Jaap Beijer 

Frank van der Lubbe