Amendement: Waarderingssubsidies

Amendement: Waarderingssubsidies

AMENDEMENT

Agendapunt: Ontwerp-Programmabegroting  2011, inclusief Meerjarenbegroting 2012-2014
Onderwerp: Waarderingssubsidies
De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 9 november 2010
Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 

Betreffende beslispunt d) niet akkoord te gaan met de volgende ombuiging:

Het volledig afbouwen van waarderingssubsidies zoals genoemd in programma’s Cultuur, Sport en Welzijn & Zorg.

En te vervangen door:

Een korting van 10% op waarderingssubsidies zoals genoemd in programma’s Cultuur, Sport en Welzijn & Zorg.

Toelichting:

  • Het maatschappelijk rendement wordt met het volledig afbouwen van de subsidies aangetast
  • Verenigingen worden genoodzaakt om de gemiste bijdrage uit de samenleving te halen
  • De korting is onevenredig, in verhouding tot de korting die de gemeente zelf hanteert (10%)
  • Daarom is het redelijk de waarderingssubsidies met 10% te korten
Ondertekening en naam: 

Namens PRO’98, 

M. Rosbergen 

André van de BurgwalPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld