Motie: Bibliotheek

Motie: Bibliotheek

MOTIE

Agendapunt: Ontwerp-Programmabegroting 2011, inclusief Meerjarenbegroting 2012-2014
De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 9 november 2010.
Onderwerp: Bibliotheek
Constaterende dat:

  • Het college voorstelt 300.000 euro te bezuinigen op de bibliotheek.
  • de gemeente Barneveld gezien het convenant met de bibliotheek formeel opdrachtgever is.

Overwegende dat:

  • de bezuiniging taakstellend is;
  • de vestigingen in Voorthuizen en Kootwijkerbroek een belangrijke functie vervullen in het spreidingsbeleid van het bibliotheekwerk in de gemeente Barneveld en de leefbaarheid in de betreffende kernen;
  • het belangrijk is dat inwoners van Barneveld zich kunnen ontwikkelen en informeren waarbij er bijzondere aandacht is voor de jeugd

Verzoekt het college er zorg voor te dragen dat:

  • de bibliotheekvestigingen in Voorthuizen en Kootwijkerbroek open blijven;
  • de jeugdactiviteiten volledig in stand worden gehouden.

En gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening en naam: 

Namens PRO’98 

Jaap Beijer 

André van de BurgwalPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld