“Gemeente Barneveld redt Schaffelaartheater”

“Gemeente Barneveld redt Schaffelaartheater”

“Gemeente Barneveld redt Schaffelaartheater” stond vorig najaar te lezen in de Barneveldse Krant. En aangezien de gemeente de held moest zijn, werd het Schaffelaartheater automatisch de dame in nood. Een mooi vertrekpunt voor een mythologisch drama. Echter in de praktijk werd hiermee de toon gezet voor veel zorg en speculatie. Niet alleen in de raad, maar juist ook in de Barneveldse maatschappij. Er ontstond een beeld van een noodlijdend theater dat in financiële en bestuurlijke wanorde verkeerde.

Het college kwam met een financiële en bestuurlijke reddingsactie. Eerst nog in de schaduw, in de vorm van een niet openbare notitie ten geleide van een cryptische post in de begroting. Later opgewaardeerd tot raadsvoorstel.

PRO’98 kan zich theoretisch gezien vinden in dit voorstel. Maar het is een voorstel met een magere inhoudelijke onderbouwing. Een plan zonder visie, zonder vertrouwen.

En wat deed het college verder? Wijzen. Wijzen naar de Harmonie, die er zo’n wanorde van gemaakt had. Wijzen naar een toekomstig bestuur dat met de oplossing moet gaan komen. En wijzen naar elkaar toen het college op zeer ongelukkige wijze eenzijdig invulling gaf aan de vragen van Burger Initiatief.

Volgens PRO’98 is het college door zich niet objectief op te stellen er niet in geslaagd om de zorgen weg te nemen en een antwoord te bieden op alle speculaties. Wat is het resultaat? De reddingsactie van de door zichzelf uitgeroepen held heeft erin geresulteerd dat het theater het imago van “probleemtheater” aangemeten heeft gekregen.

PRO’98 verzet zich tegen dit beeld. De fractie van PRO’98 is juist zeer gelukkig met deze waardevolle voorziening in onze gemeente. En daarom hebben we zelf onderzoek gedaan. Ik wil u hiervan vanavond een kort resumée geven.

Drie vragen staan daarbij centraal. Heeft Barneveld een probleemtheater? Waarom zou een gemeente steun geven aan een theater? En belangrijkste: hoe staat ons theater er nu eigenlijk voor?

Vraag 1: Heeft Barneveld een probleemtheater? Afgelopen maanden is een aantal keer verwezen naar het omineuse rapport van LaGroup waarin al voorspeld werd dat er een exploitatietekort zou optreden. En inderdaad, ik citeer: “er dient rekening gehouden te worden met een jaarlijks tekort van minimaal 100.00 euro”. Jammer alleen dat de vervolgzin nooit werd aangehaald, namelijk: “Dit is overigens nog steeds erg weinig in vergelijking met andere theaters en concertzalen in nederland.” Vandaar dat onze fractie de gemeentelijk steun per hoofd van de bevolking heeft vergeleken met benchmark gegevens van de Vereniging van Schouwburg en Concertzaal Directeuren, de VSCD. Met een subsidie van 200.000 euro en de huidige lasten van 300.000 euro (dit is inclusief het appartement van de muziekschool), kwamen wij uit op 10 euro per inwoner per jaar.

Volgens de VSCD was de gemeentelijke bijdrage per inwoner per jaar in 2009 gemiddeld zo’n 24 euro. Blijkbaar heeft ons theater minder dan de helft aan gemeentelijke financiering nodig dan gemiddeld in Nederland. Uit een belronde langs de gemeenten Ede, Veenendaal, Wageningen, Harderwijk, Amersfoort en Doetinchem werd het beeld bevestigd dat ons theater zich met een relatief lage gemeentelijk bijdrage weet te redden.

Blijkbaar hebben we in Barneveld geen probleemtheater maar een theater. En uit de cijfers blijkt, een theater kan doorgaans niet zonder gemeentelijke bijdrage bestaan. Of zoals LaGroup het verwoordde: Indien de gepresenteerde opzet zou worden gerealiseerd, kan dan ook worden gesproken over een uniek voorbeeld.

Brengt mij bij vraag 2: Waarom zou een gemeente steun geven aan een theater?

Om te ontdekken wat de meerwaarde van een theater is voor een gemeente heeft PRO’98 zich verdiept in meerdere rapporten omtrent dit onderwerp. In alle rapporten blijkt dezelfde tendens:

 • cultuur vergroot het individuele genot, geluk en welzijn;
 • cultuur is een sociaal bindmiddel;
 • en cultuur is goed voor de economie, cultuur vormt steeds meer een factor die mede de doorslag kan geven in de afweging bij vestigingsbeslissingen van bedrijven en werknemers.

Het voert nu te ver om uitvoerig op de rapporten in te gaan. Echter, onze fractie heeft van Hans Onno van den Berg, directeur van de VSCD, het aanbod gekregen dat hij graag met onze raad over deze onderwerpen in gesprek zou willen gaan. Rapporten heb ik uiteraard voor u beschikbaar.

Rest mij vraag 3: hoe staat ons theater er nu eigenlijk voor?

PRO’98 heeft zich hiervoor laten informeren door het management van het Schaffelaartheater. Naar bleek, was PRO’98 de enige fractie die die moeite heeft genomen.

Laat ik daarbij beginnen te vermelden dat we het hier over een startend bedrijf hebben dat geconfronteerd werd met enerzijds een uitgestelde start en anderzijds een teruggang van één van haar markten.

Gezien de tijd even puntsgewijs de prestaties in het prille bestaan:

 • Bezetting van voorstellingen 2009/2010 was conform prognose;
 • Bezetting van voorstellingen 2010/2011 is nu, halfweg het seizoen, al evenhoog als vorig seizoen, en dat terwijl landelijk het bezoek aan podiumkunsten terugloopt;
 • Het theater voorziet aantoonbaar in een behoefte blijkens cijfers op waarstaatjegemeente.nl:  het burgeroordeel over cultuuraanbod in 2008 was een 5,9 en in 2010 een 7,1.
 • Dat doet het theater al vanaf het eerste seizoen met een uitgebreid en divers programma;
 • Gelukkig met regelmatig lokale amateurkunst; mede door het door het theater zelf georganiseerde Lokaal Centraal;
 • Er is landelijke uitstraling met onder andere de televisieshow Holland’s got talent en het optreden van Freek de Jonge bij Pauw en Witteman;
 • De pijplijn is op zijn minst gezegd interessant, waar ik overigens nog niets over kan verklappen;
 • Dat alles met een klein vast team van 3,5 fte en vele enthousiaste vrijwilligers;
 • En ja, er is een ondernemingsplan dat ook nog eens op schema ligt.

Al met al een theater waar we als Barnevelders trots op mogen zijn.

Samenvattend. Barneveld heeft geen probleemtheater. Het Schaffelaartheater en haar medewerkers hebben geen held nodig, maar het volle vertrouwen van college en raad. Barneveld heeft een fantastisch theater en PRO’98 loopt er niet voor weg dat een dergelijke voorziening financiering nodig heeft. PRO’98 ziet die financiering als een investering in onze maatschappij. Wij stemmen daarom volmondig in met dit raadsvoorstel.

Wij plaatsen daarbij de volgende voetnoten:

 • PRO’98 ziet uit naar kennismaking met het toekomstig bestuur en hun toekomstplannen.
 • En als laatste pleiten wij voor een echt Barnevelds theater, vóór maar vooral ook dóór de Barnevelders. Daartoe dienen we een motie in om de lokale amateur podiumkunst verenigingen de gelegenheid te blijven geven om financieel laagdrempelig in het theater op te treden. Dit was in 2009 de uitdrukkelijke wens van de gehele raad. Wij vragen daarom het college een hernieuwde invulling te geven aan deze wens, conform de huidige voucherregeling.

Rest mij af te sluiten met een laatste citaat van een wijs man: “Ga voor de sterren! Mocht dat niet slagen dan ben je in ieder geval in de wolken.”

BijlagenPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld