Motie: Subsidie zaalruimte in het Schaffelaartheater door amateurkunstverenigingen (voucherregeling)

Motie: Subsidie zaalruimte in het Schaffelaartheater door amateurkunstverenigingen (voucherregeling)

MOTIE

Agendapunt:
De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 25 januari 2011.
Onderwerp: Subsidie zaalruimte in het Schaffelaartheater door amateurkunstverenigingen (voucherregeling)
Constaterende dat:

  • de gemeente een belofte gedaan heeft aan de amateurkunstverenigingen om het gebruik van het Schaffelaartheater financieel laagdrempelig te laten zijn;
  • de gemeenteraad in 2009 bij de start van het Schaffelaartheater de wens heeft uitgesproken dat amateurkunstverenigingen uit de gemeente gebruik moeten kunnen maken van de mogelijkheden van het theater, en derhalve het college heeft gevraagd het gebruik meer laagdrempelig te maken;
  • het college aan voorgaande wens invulling heeft gegeven door het ontwerpen van een voucherregeling onder de titel van een waarderingssubsidie.

Overwegende dat:

  • door het afbouwen van de reguliere waarderingssubsidies voor de amateurkunst verenigingen de drempel om in het Schaffelaartheater te gaan spelen verhoogd wordt;
  • door de keuze voor een waarderingssubsidie de voucherregeling ook wordt afgebouwd;
  • door voorgaande punten niet meer voldaan gaat worden aan de wens van de raad.

Verzoekt het college:

  • hernieuwde invulling te geven aan de uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad in 2009 om het gebruik van het Schaffelaartheater door amateurkunstverenigingen laagdrempelig te houden, conform de strekking van de huidige voucherregeling.

En gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening en naam: 

A.H. van de Burgwal                                             M. RosbergenPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld