CDA motie: Jeugdzorg

CDA motie: Jeugdzorg

Vooropgesteld, Pro’98 deelt de zorg die spreekt uit deze motie.

Dit kabinet maakt namelijk niet duidelijk hoe gemeenten een bezuiniging op de jeugdzorg door decentralisatie zouden kunnen realiseren. Wat op de loer ligt, is enerzijds kwaliteitsverlies in onze jeugdzorg en anderzijds de in de motie genoemde financiele risico’s voor gemeenten. De lokale CDA fractie zij geprezen dat zij dit keer niet zo maar af gaat op holle frasen als ‘decentralisatie’, ‘efficiëncyslag’ en ‘uitbesteding’. Termen die vaker door kabinet of colleges als toverwoorden worden uitgesproken ter onderbouwing van een begroting. Maar zich terecht verwondert over het mogelijke effect van een dergelijke aanpak. Het is daarbij moedig dat zij zich hiermee positioneert tegenover een kabinet waaraan zij zelf deelneemt.

Ik wil in mijn bijdrage stilstaan bij de inhoud van de motie, het podium dat hiermee gekozen wordt en het ambitieniveau dat eruit spreekt.

Inhoud
Ten eerste, u stelt dat de decentralisatie gepaard gaat met 10% bezuiniging op het budget. Dit is feitelijk onjuist. Uw kabinet gaat namelijk ook een deel van dat geld rechtstreeks bij de ouders weghalen. Daar hoor ik u niet over in deze motie.

U maakt zich vervolgens zorgen over de kwaliteit van de uitvoering, maar vooral over het financiële risico voor de gemeente. De informatie die ik op de VNG website heb gevonden, bevestigt dit beeld van financiële risico’s echter niet. Daar wordt juist gesproken over bezuiniging door het complexe financiële vlechtwerk te stroomlijnen en door het beroep op de jeugdzorg terug te dringen. En dit zou met decentralisatie juist behaald worden. Dit spreekt uw stelling tegen.

Zou u daarom uw overweging inhoudelijk verder willen onderbouwen?

Podium
Pro’98 is vooral verbaasd over het podium dat u kiest door met een motie in de Barneveldse gemeenteraad te komen.

Waarom heeft u niet rechtstreeks aangeklopt bij uw kabinet? Uw CDA-staatssecretaris Veldhuijzen gaat over de jeugdzorg. Ze claimt op de website van de rijksoverheid dat ze “staat voor effectieve jeugdzorg”. Hoe heeft zij of uw partij op uw zorg gereageerd? Als er namelijk iemand is die u kan helpen is het uw eigen partijgenoot. Waar heeft u ons voor nodig?

Ambitie
In het verlengde hiervan merkt Pro’98 een gebrek aan ambitie in de formulering van de motie. U spreekt over ‘kenbaar maken’.

Als de risico’s dan zo onaanvaardbaar zijn waarom geen daadkrachtige oproep tot actie? Waarom niet het college gevraagd om in ieder geval deze motie onder de aandacht te brengen bij alle gemeenteraden van Nederland? Wat wilt u hier vanavond nu precies bereiken? Of moet ik eigenlijk concluderen, wie probeert u hier vanavond te bereiken? Ik zie hier alleen lokale pers.

Samenvattend, onze fractie plaatst vraagtekens bij de overwegingen in deze motie. Maar vooral: Barneveld steekt met deze motie een vermanend vingertje op naar het kabinet, en daar blijft het dan ook bij. Terwijl er, als u echt iets wilt bereiken, betere methoden voorhanden zijn.

Voorstel Pro’98 om de motie aan te scherpen met:

Verzoekt het college:

Bij het kabinet duidelijkheid te wensen over hoe gemeenten met minder geld dezelfde vraag naar jeugdzorg zouden moeten bedienen met ten minste behoud van het huidige kwaliteitsniveau.

Bij de VNG en het kabinet kenbaar te maken dat alvorens tot decentralisatie van genoemde taken kan worden overgegaan en zolang voorgaande niet duidelijk is geworden er minimaal sprake moet zijn van uitvoering op basis van gelijke middelen.

Deze motie onder de aandacht te brengen bij de andere gemeenteraden van Nederland.

Pro’98 stemt voor de motie overwegende:

  • De extra informatie die het CDA tijdens de raadsvergadering gaf, versterkte ons beeld dat een bezuiniging op de jeugdzorg niet wenselijk is. Met name de enorme groei van de afgelopen jaren in de vraag naar jeugdzorg was voor ons doorslaggevend.
  • De toezegging van wethouder Troost om de motie ook bij andere gemeenteraden onder de aandacht te brengen, verhoogde in onze ogen de slagkracht van deze motie.
  • Onze lokale fractie zal problematiek zelf ook extra onder de aandacht brengen bij onze Tweedekamer fracties.