Schriftelijke vragen Oranjestichting

Schriftelijke vragen Oranjestichting

Geachte heer Van der Lubbe,

In uw brief van 21 april 2011 stelt u ons op grond van artikel 29 van de organisatieverordening van de gemeenteraad schriftelijke vragen naar aanleiding van het aftreden van het bestuur van de Oranjestichting Barneveld. Wij beantwoorden de vragen van uw fractie als volgt.

Vraag 1. Hoe groot acht u de kans op ongeregeldheden tijdens de Koninginnedagviering als er geen activiteiten worden georganiseerd?

Antwoord: Die kans achten wij niet groot. Geplande activiteiten gaan gewoon door.

Vraag 2. Hoe stelt u zich een Koninginnedagviering voor zonder een Oranjestichting die activiteiten organiseert?

Antwoord: Mocht het zover komen dat er in Barneveld geen stichting is die met Koninginnedag festiviteiten organiseert, dan blijven de festiviteiten beperkt tot de ontvangst van de gedecoreerden ’s morgens op het gemeentehuis georganiseerd door de gemeente.

Vraag 3. U ziet de rol van de lokale overheid als voorwaarden scheppend en u denkt graag mee met de Oranjestichting, volgens uw brief d.d. 17 maart jl. Welke mogelijkheden ziet u in uw voorwaarden scheppende rol om met de Oranjestichting mee te denken?

Antwoord: In onze voorwaardenscheppende rol ligt besloten dat wij in het voorbereidende traject met de Oranjestichting als aanvrager van vergunningen, meedenken over mogelijkheden en onmogelijkheden, alternatieven en de benodigde vergunningen. Dat meedenken gebeurt dan in het bijzijn van vertegenwoordigers van de regiopolitie en medewerkers van afdelingen als Beheer Openbare Ruimte (BOR) en Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO).

Een dergelijke “behandeling” valt overigens iedere aanvrager ten deel mocht dit met het oog op de aanvraag nodig zijn. Het betreft hier een autonome stichting met een eigen bestuursverantwoordelijkheid, die zelf de activiteiten organiseert. Het zelf organiseren van activiteiten door de gemeente past de gemeente niet en sluit ook niet aan op onze visie op de reikwijdte van de gemeentelijke taak. In het coalitieakkoord spreken wij ook over zelfstandig Barneveld: het aanspreken van het zelforganiserend vermogen van de samenleving. Meedenken en het makkelijk doen uitvoeren van vergunningsverplichtingen is één, het organiseren van activiteiten is twee en dat hoort in dit geval bij de stichting.

Vraag 4. Wij zijn met u van mening dat waardering niet per definitie gepaard moet gaan met een zak(je) geld, maar waar blijkt uw waardering voor de activiteiten rondom de Oranjeweek in Barneveld dan wel uit?

Antwoord: Waardering kan ook uitgesproken worden en dat doen wij in ontmoetingen met bestuursleden van de Oranjestichting Barneveld. Als het tijdens die ontmoetingen zo ter sprake komt, laten wij de bestuursleden weten dat we het waarderen dat zij activiteiten voor onze inwoners organiseren.

Vraag 5. Vindt u het beschikbaar stellen van ambtenaren of het niet heffen van bepaalde leges geschikte vormen om in casu uw waardering aan de Oranjestichting te laten blijken?

Antwoord. Nee, dat vinden wij geen geschikte vormen. In dat geval zou er onderscheid gemaakt worden qua doelstelling van een organiserende stichting of vereniging. Wij vinden dat ons een bescheiden opstelling past waar het de maatschappelijke relevantie betreft van allerlei (vrijwillige) activiteiten in de gemeente.

Vraag 6. In hoeverre is het mogelijk om de Oranjestichting geen kosten in rekening te brengen voor vergunningen?

Antwoord. In de gemeentelijke legesverordening ligt vast voor welke vergunningen, ontheffingen e.d. leges verschuldigd zijn. Wat de Oranjestichting Barneveld betreft gaat het dan bijvoorbeeld om het publiceren van de aanvragen om het gebruik van gemeentegrond en het ten gehore brengen van geluid. In artikel 9 geeft de verordening aan dat er bij de invordering van de leges geen kwijtschelding wordt verleend.Voor de aangevraagde evenementenvergunning(en) brengen wij al sinds enkele jaren geen leges in rekening. Daarnaast hanteren wij tarieven als het gaat om een privaatrechtelijk gebruik van gemeentelijke zaken. Het gaat dan om het gebruik van gemeentelijk terrein, het gebruik van hekken en verkeersborden. Zo gaan we met alle verenigingen en stichtingen om die activiteiten organiseren. Het aan één organisatie niet in rekening brengen van de verschuldigde leges, vinden wij gelet op het antwoord bij vraag 5 niet juist. Het voldoen aan bepaalde vergunningen omwille van openbare orde dan wel het betalen van bepaalde bedragen is een bewuste keuze, mede bekrachtigd door de raad. In totaal hebben wij dit jaar voor leges en gebruik gemeentegrond een bedrag van € 282,05 in rekening gebracht bij de Oranjestichting.

Vraag 7. Hoe zou u uw waardering nog meer kunnen laten blijken?

Antwoord: Naast het uitspreken van waarderende woorden aan het adres van de Oranjestichting Barneveld, hebben wij een paar jaar geleden de suggestie van de Oranjestichting overgenomen om gezamenlijk ’s morgens op Koninginnedag de gedecoreerden op het gemeentehuis te ontvangen. De kosten van die ontvangst dragen wij. Verder is het zo dat, mochten de festiviteiten dat met zich mee brengen, er op Koninginnedag of op 5 mei gebruik gemaakt kan worden van het oude gedeelte van het gemeentehuis. Wij zorgen dat het open is, dat er van het toilet gebruik gemaakt kan worden of dat optredende artiesten even kunnen uitblazen. Daarmee is het uitgangspunt “gelijke monniken, gelijke kappen” naar ons idee maximaal opgerekt.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders, 

D. Bakhuizen      J.A.M.L. Houben

secretaris             burgemeesterPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld