Zoekfunctie van de website van de gemeente Barneveld

Zoekfunctie van de website van de gemeente Barneveld

Geachte heer Van der Lubbe,

In uw brief stelt u ons op grond van artikel 29 van de Organisatieverordening van de gemeenteraad schriftelijke vragen met betrekking tot de zoekfunctie van de website van de gemeente Barneveld. Graag beantwoorden wij uw vragen als volgt.  

Vraag 1: Kunt u ons aan de hand van het oorspronkelijke projectplan een kostenover-zicht en een tijdplanning verstrekken van het “programma andere overheid”? 
Antwoord: Binnenkort versturen wij de Voortgangsrapportage Programma Andere Overheid naar de commissie Bestuur. Graag verwijzen wij u naar deze rapportage.

 Vraag 2: Is het college het met Pro’98 eens, dat een goede zoekmachine de transpa-rantie en communicatie van de gemeente naar de burger ten goede komt? 
Antwoord:Ja.

 Vraag 3: Worden er momenteel verbeteringen doorgevoerd aan de website en zo ja, welke?
Antwoord: Ja. De website wordt aangepast om te voldoen aan de webrichtlijnen. We gaan kaartjes gebruiken als middel om informatie makkelijk te ontsluiten. Alle verorde-ningen zijn sinds 1 januari 2011 opgenomen in de digitale regelingenbank en daarmee te vinden op de website van de gemeente.

 Vraag 4: Ziet u wat in de oplossing om de interne zoekmachine te vervangen door Google te integreren en te laten indexeren op de website van de gemeente? 
Antwoord: Ja. Wij hebben medio 2010 met de leverancier van de website gesproken over deze oplossing. Ervaringen van de gemeente Zoetermeer, een gemeente waar-mee wij veelvuldig contact hebben over e-dienstverlening, zijn positief. Voor ons reden om tot aanschaf over te gaan.

 Vraag 5: Op welke termijn kunnen wij een zoekfunctie verwachten, die gebruiksvrien-delijk is en relevante resultaten toont? 
Antwoord: Wij verwachten uiterlijk begin mei 2011 gebruik te kunnen maken van de nieuwe zoekmachine.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders,

D. Bakhuizen

J.A.M.L. Houben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld