Bestuursakkoord

Bestuursakkoord

Voorzitter,

Het bestuursakkoord is al wekenlang het onderwerp dat gemeenteland beheerst. In verschillende gemeenten is afwijzend gereageerd op het akkoord door raden EN colleges. Terecht dus dat ook Barneveld zich uitspreekt.

Het is het college te prijzen dat ze zelf met een raadsvoorstel komt. PRO’98 is met het college van mening dat er niet met het huidige resultaat van de onderhandelingen ingestemd kan worden. Met name de overheveling van taken op het terrein van Sociale Zaken, AWBZ en Jeugdzorg ziet onze fractie, ondanks potentiële voordelen van decentralisatie, met zorg tegemoet.

  • Er is nog onduidelijkheid over de manier waarop de decentralisatie gaat plaatsvinden
  • Er is onvoldoende budget voor de invoering en uiteindelijk de uitvoering
  • Er lijkt nog steeds een versnipperd landschap in de regelgeving over te blijven, terwijl decentralisatie die juist zou kunnen opheffen
  • En daarnaast krijgen de gemeente niet volledig ruim baan om zelfstandig hun beleid te bepalen.

Kortom, de plannen van dit kabinet zijn nog onvoldoende uitgewerkt om tot een goed bestuursakkoord te komen. En dat levert volgens PRO’98 alleen verliezers op.

  • Vooropgesteld zijn het de kwetsbaren van onze samenleving. Door de bezuinigingen op het sociale terrein en de zorg krijgen zij van dit kabinet de rekening gepresenteerd van de crisis.
  • Vervolgens zijn de gemeenten de verliezers als ze met onvoldoende budget nieuwe taken op zich moeten nemen. Daarnaast mogen de gemeenten het vuile werk van dit kabinet opknappen. Zij moeten de impopulaire maatregelen die de burgers echt gaan voelen gaan doorvoeren.
  • En uiteraard de burger zal uiteindelijk gaan verliezen. Iemand zal de tekorten die gaan optreden op moeten vangen. Als medefinanciers van de gemeente zal er een beroep op hen gedaan worden.

Voldoende redenen om de plannen verder uit te werken en nogmaals aan de onderhandelingstafel te gaan.

PRO’98 is alleen niet gelukkig met de in het raadsbesluit genoemde ‘tenzij’. Door om een reservering te vragen geeft het college weliswaar aan er weinig fiducie in te hebben dat dit financieel goed gaat aflopen. Maar in plaats van een actieve stellingname, neemt zij hiermee een passieve positie in.

Oftewel, dit college accepteert de val en vraagt alvast om de pleisters. Terwijl ze juist uit alle macht zou moeten proberen niet in de val van dit kabinet te lopen. Het VNG congres is HET podium om dat te doen.

Daarnaast vraagt onze fractie zich af of er om een juiste reservering gevraagd wordt. Het college ziet een structureel tekort op zich afkomen maar linkt de gevraagde reservering aan de evaluatie van het incidentele noodfonds. Graag dus enige verduidelijking van de wethouder op dit punt.

Verder missen wij de uitwerking van de motie van het CDA uit maart waarin het college opgedragen werd bij de VNG en het kabinet kenbaar te maken dat alvorens tot decentralisatie kan worden overgegaan, er minimaal sprake moet zijn van uitvoering op basis van gelijke middelen.

Sterker nog, het college stelt nu zelfs, en ik citeer: “Met de eerdere decentralisatieoperaties op onder andere het WMO-dossier en het WWB-dossier hebben gemeenten aangetoond goed in staat te zijn om in onderlinge samenwerking het rijksbeleid beter enefficiënter uit te voeren.” Het college vindt hier blijkbaar dat de bezuiniging acceptabel is en dit is dus niet conform de door de raad aangenomen motie.

Ten slotte, PRO’98 dient gezamenlijk met Burger Initiatief een amendement in om recht te doen aan de zaken die ik in mijn betoog heb genoemd. Hiermee komt dit besluit ook in lijn met moties die in andere raden zijn aangenomen zodat er een meer eensluidend signaal naar vng en kabinet komt.

Dank u wel.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld