Parkeersregulering Barneveld

Parkeersregulering Barneveld

Ik zou allereerst de wethouder willen bedanken voor zijn voorbereidende werk bij dit raadsvoorstel. Het is een samenhangend raadsvoorstel, waar goed over is nagedacht. Pro’98 heeft, zoals ik in de commissievergadering al aangaf, nog wel een aantal kanttekeningen. Hiervoor zullen wij samen met Burger Initiatief drie amendementen indienen.

Wij hebben meegetekend met het amendement van Burger Initiatief om geen uitbreiding van de capaciteit van toezichthouders mogelijk te maken. Wij begrijpen het argument van de wethouder dat bij uitbreiding van het betaald parkeren ook de handhaving moet worden uitgebreid. Tegelijkertijd hebben wij in de notitie parkeerbeheer 2011 vastgelegd dat er door de vergroting van het aantal locaties achteraf betaald parkeren, juist minder toezicht nodig is. Onze conclusie; De huidige capaciteit is voldoende om de uitbreiding op te vangen. Wij hebben overigens ook tijdens de behandeling van de notitie parkeerbeheer 2011 al aangegeven het wenselijk te vinden deze twee voorstellen geclusterd te behandelen.

Ook vinden wij het zeer onverstandig en voorbarig dat de wethouder heeft besloten om het parkeerterrein Vetkamp voor €375.000 uit te breiden. In 2010 heeft onderzoeksbureau Spark voor de gemeente Barneveld een parkeerdrukmeting verricht. Dit gaf geen aanleiding om te veronderstellen dat er tekorten aan parkeercapaciteit zullen ontstaan, ook is het nog onduidelijk welke ontwikkelingen er gaan plaatsvinden op de Kapteijnstraat. Dit wordt na de zomer besloten.

Investeren in het parkeerterrein de Vetkamp, terwijl er sprake is van overcapaciteit en zolang er nog geen duidelijkheid bestaat over de ontwikkeling van de Kapteijnstraat, raden wij dan ook ten zeerste af en vinden wij niet passen bij een voorstel met visie. Hiervoor dienen wij een amendement in.

Met dit amendement wordt een bedrag van €375.000 bespaard. We willen een gedeelte van dit bedrag gebruiken om tegemoet te komen aan de bewoners van het centrum van Barneveld. Wij stellen dan ook voor om de eerste vergunningen voor bewoners van het centrum voorlopig niet te verhogen.

Door het huidige tarief in 2012 te handhaven, denken wij recht te doen aan de bewoners die in 2011 nog geen vergunning hoefde aan te vragen. Een verhoging van 0 naar €85,00 in een keer vinden wij disproportioneel. Bovendien is het dus financieel niet noodzakelijk. Wij stellen voor de tarieventabel te wijzigen en het bedrag van 48,65 voor de bewoners van het centrum in ieder geval in 2012 te handhaven. Hiervoor dienen wij een amendement in.

Frank van der Lubbe

Er is een toezegging gedaan door de wethouder dat de besluitvorming omtrent de Kapteijnstraat wordt afgewacht, alvorens te starten met de ontwikkeling van extra parkeerplaatsen op de Vetkamp. 

Het amendement om uitbreiding aantal Boa’s tegen te gaan is aangenomen.

Het amendement om achterafbetaald parkeren op de Kapteijnstraat mogelijk te maken indien dit niet wordt ontwikkeld is aangenomen.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld