Structuurvisie kernen Barneveld en de Baron van Nagellstraat

Structuurvisie kernen Barneveld en de Baron van Nagellstraat

Afgelopen dinsdag zijn tijdens de raadsvergadering de Structuurvisie kernen Barneveld en het bestemmingsplan Baron van Nagellstraat VI besproken. De motie voor een tijdelijke ontsluiting van het laatstgenoemde plan is met algemene stemmen aangenomen. Ons voorstel betreft het bijstellen van het ambitieniveau naar aanleiding van de cijfers van het CBS heeft het helaas niet gehaald. Onze motie betreft het werklandschap bij de entree van Voorthuizen heeft helaas ook geen meerderheid gekregen, maar een amendement met dezelfde strekking van de VVD is wel aangenomen. Ons voorstel om zo snel mogelijk te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de aanleg van een gedeelte van de rondweg Barneveld om de Lunterseweg te ontlasten is met steun van het CDA, de Christenunie en BI aangenomen. Hieronder vindt u de raadsbijdrage van Aat Barendregt. 

Baron van Nagellstraat VI

Een pannenkoekrestaurant (en misschien wel meer) in Voorthuizen is een verrijking voor het dorp.  En het opnieuw opbouwen van boerderij Holzenbosch ruim 60 jaar na de vorige brand is een leuk historisch gegeven. Maar dit raadsvoorstel loopt vooruit op de realisering van de nieuwe wijk Holzenbosch. Er ligt nog geen enkel plan tot ontsluiting van de wijk en toch dienen de pannenkoeken bereikt te worden. Wij vinden de voorgestelde ontsluiting op de Wikselaarseweg geen goede, vanwege de verkeersproblematiek op de kruising met de Baron van Nagellstraat. Naar onze mening is de voorgestelde ontsluitingsweg slechts een tijdelijke ontsluiting voor gemotoriseerd vervoer, totdat de nieuwe wijk een eigen ontsluiting gekregen heeft en het restaurant hierop aangesloten wordt. We hebben met het CDA hierover een motie ingediend.

Structuurvisie kernen Barneveld 2022

De Structuurvisie gaat nog steeds uit van een florerende economie met allerlei nieuwe ontwikkelingen. In 2030 zou de gemeente 70.000 inwoners kunnen hebben en alle bedrijventerreinen en woonwijken zouden ontwikkeld zijn volgens de voorliggende visie. Het CBS kwam op 12 oktober jl. met de laatste prognoses over de inwonersaantallen in 2030 en dat bedraagt voor onze gemeente 64.000; in 2020 hebben we 59.000 inwoners. Dat is een behoorlijke woonwijk minder dan nu op de kaart staat. 

Ons belangrijkste signaal is dat deze visie te optimistisch is voor de toekomstige situatie en dat sterk gedacht moet worden aan een gefaseerde ontwikkeling. Met Veller + de Burght en Harselaar Zuid + Driehoek kunnen we vele jaren vooruit, als die überhaupt al gerealiseerd kunnen worden. Volgens ons kan de ontwikkeling aan beide kanten van de Nijkerkerweg de komende vele jaren in de ijskast gezet worden. Dit signaal zal de bewoners / gebruikers van dit gebied duidelijkheid geven over hun toekomst. Motie 1

De provincie heeft een nieuwe term bedacht: het werklandschap, waar wonen, werken aan huis en recreatie samen gaan. Dit suggereert dat er ook ruimte en groen aanwezig zou moeten zijn in dit landschap. 

Vanuit die gedachte/definitie past perifere detailhandel niet langs de Baron van Nagellstraat/Verbindingsweg. Dan gaat het toch om grote bedrijven. Wij zien liever niet dat de entree van Voorthuizen op die wijze wordt bepaald. Wel kunnen we ons voorstellen dat kleinschalige bedrijvigheid in combinatie met wonen en recreëren daar wordt ontwikkeld. Om onze visie te verduidelijken: een voorziening als een supermarkt zien we daar wel zitten, die hoort in een woonomgeving thuis, maar geen grootschalige handel. Waarbij het werklandschap bijna te vergelijken is met een industriegebied.           Wij vinden dat in deze structuurvisie de term werklandschap te ruim wordt genomen. Motie 2

Ook de centrale ontsluitingsweg in Holzenbosch geeft bij ons vele vraagtekens. Deze weg is duidelijk niet alleen voor de nieuwbouwwijk maar gezien de rode pijl ook de gewenste ontsluiting voor de Garderbroekerweg en de Lange Zuiderweg. Het kan niet de bedoeling zijn dat dit verkeer door de nieuwe woonwijk gaat rijden. Een alternatief is een ontsluitingsweg aan de zuidrand van de wijk, die heel logisch kan aansluiten bij de kruising Verbindingsweg / B. van Nagellstraat. De verkeerstechnische ontwikkeling van de Baron van Nagellstraat is trouwens een probleem dat nadere uitwerking verdient. Zie bijvoorbeeld het vorige agendapunt van deze vergadering. Is de wethouder bereid dit alternatief te onderzoeken?

Bij de ingekomen stukken nummer B11 hebben we gezien dat de ontwikkeling van de oostelijke omleiding Barneveld – zelfs gedeeltelijke realisering  – de verkeersdruk op de Lunterseweg kan reduceren. Ons voorstel is te proberen zo spoedig mogelijk het deel van de omleiding van de Valkseweg naar de Scherpenzeelseweg te entameren. Dit zal een groot aandeel hebben in het oplossen van de problematiek voor gemotoriseerd en fietsverkeer nabij de Lunterseweg. Dit deel van de rondweg heeft voor Pro’98 prioriteit. Het mag voor ons niet zo zijn dat dit deel vertraging oploopt vanwege bijvoorbeeld vertraging bij de ontwikkeling van Harselaar-Zuid. Motie 2

Wat verder opvalt is dat bij de kleine kernen uitvoerige teksten over de relatie met het buitengebied gegeven worden. Onze suggestie was om de Structuurvisies van de kernen en het buitengebied juist vanwege de context samen te voegen. Daar heeft u niet voor gekozen. In deze visie worden bij kleinere kernen in het buitengebied zaken op de kaart gezet die niet in overeenstemming lijken te zijn met de structuurvisie buitengebied. Dat vinden we niet wenselijk. Wat Pro’98 betreft stellen we vanavond alleen de visie voor de kernen vast en niet nog weer aanpassingen op de structuurvisie buitengebied. 

Er zijn veel kleine zaken, met suggerende teksten, waar we grote twijfels bij hebben. Zoals: 

  • pag. 30 – uitbreiding zuidoostzijde Terschuur – staat niet op de kaart, dus het zijn alleen mooie woorden
  • pag. 31 – winkels voor doelgerichte aankopen – definitie hiervan blijft onbekend, de meeste winkels zijn wel doelgericht aan het werk
  • pag. 40 – de verkeersoverlast op de Stationsweg – blijft bestaan in de komende periode
  • pag. 49 – het uitgangspunt om geen ontsluiting aan rand van de kernen te willen, lijkt ons geen goede beslissing
  • pag. 63 – er is onduidelijkheid over tracé oostelijke omleiding Barneveld
  • pag. 66 – tracé noordelijk pootje Vhz staat nog volledig ter discussie en is slechts indicatief
  • pag. 66 – op een specifieke entree aan de oostkant van Voorthuizen zit niemand  te wachten

Zoals gebruikelijk moeten we als Raad een structuurvisie aannemen die bol staat van complexe uitspraken gelardeerd met detailbeslissingen. Daar kunnen we niet allemaal op in gaan.

Voor mijn fractie zijn de grootste kritiekpunten op de structuurvisie: 

1) dat deze te ambitieus is als we die vergelijken met recente cijfers van het CBS. 

2) er onduidelijkheid is over de term werklandschap. Voorkomen moet worden dat een werklandschap een verkapt industrieterrein wordt.

3) zorg over de ontsluitingsweg Holzenbosch

4) en voor Pro’98 ligt de prioriteit als het gaat om het gefaseerd realiseren van de rondweg Barneveld bij het deel van de Lunterseweg tot de Valkseweg/Hessenweg.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld