Pro’98 maakt zich zorgen over WMO-beleid

Pro’98 maakt zich zorgen over WMO-beleid

Voorzitter,

PRO’98 vindt het positief om uit te gaan van de kracht van mensen. Wij ondersteunen de kantelingsgedachte waarbij er niet vanuit de claim maar vanuit de werkelijke vraag naar een oplossing gezocht gaat worden. Wij blijven echter ook veel waarde hechten aan het vangnet dat de gemeente dient te bieden. De gemeente behoudt namelijk haar verantwoordelijkheid. 

Innovatie

Het budget voor innovatie juicht onze fractie toe. Want in de creativiteit zit de werkelijke kracht van mensen. Het stuk spreekt echter enkel over stimuleren en mogelijk maken. Wij zien liever dat de gemeente ook gaat uitdagen en inspireren. Bijvoorbeeld door een ´het beste wmo idee van Barneveld´ competitie. Ook is de gemeente in de positie om ideeën met elkaar te kunnen integreren. Een goed voorbeeld hiervan is ´Woonmensen´ in Apeldoorn waarin gemeente, woningcorporatie en zorginstellingen gezamenlijk optrekken om nieuwe zorg- en woonconcepten te bieden. Graag zou ik een reactie van de wethouder hierop willen.

Zorgen

Zorgen heeft PRO’98 ook. Ten aanzien van de veronderstelde zelfstandigheid van burgers, de inzet op het informele circuit en de controleerbaarheid van dit beleid.

Zelfstandigheid

De gemeente zet in op het drieluik zelf-samen-gemeente. Hoe deze zich tot elkaar verhouden blijft wat ons betreft onderbelicht. Als de burger meer en meer eigen regie moet voeren dan zal hij of zij ook een gelijkwaardige partij moeten zijn. En dat is niet zo, iemand met een zorgvraag bevindt zich namelijk in een afhankelijke positie. Bij deze vraagt PRO’98 de wethouder om zorgvuldig met dit aspect van zelfstandigheid om te gaan. Wat PRO’98 betreft moet dit niet uitmonden in een kastje-muur, kluitje-riet beleid. 

Wij zijn ook niet gelukkig met de formulering van de hoofdindicator op dit gebied. : “% inwoners dat geen gebruik maakt van gemeentelijke vangnetvoorzieningen”. Hieruit blijkt niet of inwoners en hun ondersteuning het ook daadwerkelijk redden op eigen kracht. De indicator laat namelijk buiten beschouwing of er een goede oplossing is geboden. Zodat er geen noodzaak is voor een burger om aanspraak te doen op het gemeentelijke vangnet.

PRO´98 zou die als volgt formuleren: % inwoners dat geen gebruik hoeft te maken van gemeentelijke vangnetvoorzieningen. Wij vragen een toezegging van de wethouder dat deze hoofdindicator in de kadernota anders geformuleerd gaat worden.

Informele circuit

PRO’98 maakt zich ook grote zorgen over de toenemende druk op mantelzorgers en vrijwilligers. De HDS waarschuwde in de commissie ook al dat de grens bereikt wordt. Het is daarom jammer dat het beleidsplan in vaagheden blijft. Onze fractie roept bij deze de wethouder nogmaals op om door te pakken. Bijvoorbeeld door een mantelzorgmakelaar in onze gemeente te krijgen. En een audit te doen op de transparantie van de eigen regelgeving en derhalve de regeldruk te verminderen. U gaat de mantelzorgers namelijk hard nodig hebben.

Meetbaarheid

Met het aannemen van de 10 bakens introduceren we veel ruimte in ons WMO-beleid. Maar. Hoe houden we als gemeenteraad grip op de effecten van ons wmo-beleid en de wenselijkheid daarvan? 

In de commissie bleek dat het tevredenheidsonderzoek in de huidige vorm niet gaat voldoen voor de kanteling. En dat een nieuwe opzet in de maak is. 

Daarnaast bleek in de commissie dat een onderzoek niet altijd meet wat je verwacht te meten. In de WMO benchmark bleek het prestatieveld Mantelzorg, waar de gemeente bovengemiddeld op scoort, namelijk niets, maar dan ook niets te zeggen over het welzijn van onze mantelzorgers. PRO’98 vindt het gevaarlijk om met dergelijke cijfers goede sier te maken.

Onze fractie vraagt de wethouder daarom om de 10 bakens herkenbaar en adequaat meetbaar in het tevredenheidsonderzoek op te nemen.

Afsluitend

PRO´98 stemt in met het WMO-beleid maar behoudt haar zorgpunten. Ik kijk uit naar de reactie van de wethouder op de volgende punten:

  • Om het innovatie budget ook te zien in het kader van uitdagen, inspireren en integreren
  • Zorgvuldig te zijn in het terugleggen van de regie bij de burger
  • Toezegging om de hoofdindicator voor het gebied ‘zelfstandigheid’ in de kadernota te herformuleren
  • Door te pakken met het uitwerken van beleid voor mantelzorg
  • De 10 bakens herkenbaar en adequaat meetbaar op te nemen in het tevredenheidsonderzoek