Toch een overeenkomst over de Kapteijnstraat

Toch een overeenkomst over de Kapteijnstraat

Voorzitter,

De afgelopen twee maanden heeft de raad, zowel coalitie als oppositie, op verschillende momenten, formeel en informeel, de wethouder gevraagd of hij echt zeker wist dat er geen contract met AM lag. De wethouder was stellig overtuigd van het feit, dat we geen enkele verplichting richting AM hadden, noch dat we een claim konden verwachten.

Verschillende fracties hebben de wethouder gevraagd of hij contact had gehad met AM over het voornemen van de gemeente, maar ook dat vond de wethouder niet nodig. Er lag niks, er was niks, dus niet nodig.

De afgelopen maand heb ik ontzettend aan mezelf en mijn geheugen getwijfeld. Ik heb zelfs op een zeker moment verkondigd dat ik dus blijkbaar twee verkiezingen op rij een onwaarheid heb staan te verkondigen.

In mijn herinnering is het namelijk zo:

Centrumplan: 20 miljoen euro voor gemeentelijke voorzieningen, twee financiële wingebieden te weten het Markthalgebied en de Kapteijnstraat.

Nog twee oudgedienden in deze raad de heren Schotanus en van Rheenen meenden dit zich zo te herinneren.

Voorzitter,

In de laatste bijeenkomst van het presidium, toen we spraken over een wel of niet te houden onderzoek naar het Colmbizpark, heb ik de andere fractievoorzitters voor gehouden dat een onderzoek nodig was, omdat er volgens mij sprake was van “een gebrek aan historisch besef”. Ook heb ik vraagtekens geplaatst bij de dossiervorming en dossieropvolging, en bij de informatievoorziening aan de raad. Alle fractievoorzitters herkenden dit.

En wat blijkt nu, het klopte dus wat ik als vermoeden uitsprak. Na archiefonderzoek blijkt er in het geval van de Kapteijnstraat toch een ondertekende Samenwerkingsovereenkomst te bestaan.

Dan rijst toch de vraag: hoe kan dat? Waar heeft u deze overeenkomst gevonden? Zijn er meerdere dossiers Kapteijnstraat? En wat stelt archivering voor?

U geeft in uw brief van gisteren aan dat de mogelijke oorzaak de wisseling van projectleiders en de wijziging van de naam van Amstelland Ontwikkeling in AM wonen, is.

Wij vinden dat niet echt een bevredigende verklaring voor dat, wat we toch wel een blunder mogen noemen.

Zit er nog meer in het dossier? Oftewel valt er nog meer te verwachten? Moeten we nu als raad net als bij Columbizpark een heel dossier door gaan worstelen? Kunt u zich voorstellen dat wij nog weinig vertrouwen hebben in de informatievoorziening? En hoe staat het er nu voor in andere dossiers?

Voorzitter, alles pleit er voor om een grondig raadsonderzoek te doen naar alle grote langlopende projecten. Daarmee gaat het ons met name om informatievoorziening en dossiervorming, dossieroverdracht en dossieropvolging om de communicatie te verbeteren en het historisch besef te verzekeren. Wij vragen de raad om daar een uitspraak over doen. Daarom komen wij op dit punt met een motie.

We hebben ons de afgelopen twee maanden eerst verbaasd en vervolgens geërgerd aan het optreden van de wethouder.

Een korte schets: De startnotitie Centrumplan fase 2 kwam al moeizaam tot stand. Vorig jaar stelde het college de raad voor te bepalen dat een startnotitie nodig was. In onze ogen toen geen slecht, maar wel een compleet overbodig voorstel. Vorige raadsvergadering moesten we de behandeling aanhouden omdat er nieuwe informatie was. Vervolgens stelden wij en anderen schriftelijke vragen om meer duidelijkheid te verkrijgen.

Tot onze grote verbazing kregen wij op 4 van onze vragen in eerste instantie geen antwoord, waardoor we onze vragen opnieuw moesten stellen. Het leek alsof u de beantwoording niet meer opportuun vond, omdat u al had besloten over te gaan tot mobiel betalen. Wij hebben dat als tamelijk schofferend ervaren.

En nu stelt u voor het voorstel aan te passen vanwege de ontwikkelingen rond de kwestie Kapteijnstraat.

Dat brengt me op de relatie van de gemeente met projectontwikkelaar AM. Beide partijen voeren al lang overleg over dit gebied. Gaandeweg wijzigden de omstandigheden, veranderden de inzichten en lukte het ook nog eens niet overeenstemming over de grondprijs te bereiken.

De keuze om voor een periode van enkele jaren een pas op de plaats te maken, is dan inderdaad het overwegen waard. Maar dat is wel iets waarover je op z’n minst je partner informeert en waarover je met elkaar in overleg gaat.

Zo is het echter niet gegaan.

Als er al contact met AM was, bleef dat, naar onze indruk, tot een minimum beperkt. Wel verschenen er grote stukken in de krant waarin de wethouder uitspraken deed die er niet om logen . Ik noem er drie:

Er was geen sprake van een ondertekend contract

Er was geen reden om bang te zijn voor een schadeclaim

En: De gemeente zou de handen vrij hebben om met de Kapteijnstraat te doen wat ze wil.

Dat waren uitspraken waarin iedere nuance ontbrak.

Vorige week verscheen dan ook de reactie van AM op die uitspraken. Dat veroorzaakte een schok in de commissie grondgebied. AM gaf te kennen niet geïnformeerd te zijn over het standpunt van de gemeente en dreigde wel degelijk met een claim.

Voor ons is de vraag van belang, waarom de wethouder handelde zoals hij heeft gehandeld.

1. Waarom informeerde de wethouder AM niet en voerde hij geen overleg over de voorgenomen pas op de plaats?

Waarom heeft u niet tegen AM gezegd toen de economische omstandigheden wijzigden: dit is niet het beste moment om de Kapteijnstraat te ontwikkelen, laten we het over een aantal jaar samen opnieuw bezien en tot die tijd het parkeerterrein zodanig aanpakken dat het mogelijk wordt om achteraf te parkeren?

Kent de wethouder bijvoorbeeld dit in 2010 uitgebrachte Visiedocument Kapteijnstraat? Alleen uit die visie blijkt al dat AM meer moet zijn, dan een toevallige gesprekspartner.

Waarom blies de wethouder zo hoog van de toren? En hoe kan het dat na jarenlang overleg de wethouder in één keer AM de rug toekeert? Zo ga je toch niet met partners om? Ook als er geen getekend contract ligt.

2. Volgens uw brief van gisteren aan de gemeenteraad was de brief van AM van 12 april aanleiding om een aanvullend archiefonderzoek te doen.

Waarom waren de vragen en opmerkingen van de diverse raadsleden vanuit coalitie en oppositie geen aanleiding om het dossier nog eens door te spitten?

Neemt de wethouder de raad wel serieus?

Waarom deed de wethouder zulke stellige uitspraken richting de raad terwijl de werkelijkheid zo anders blijkt te liggen? Zeker als er zoveel signalen zijn van raadsleden die betrokken zijn geweest bij de besluitvorming over het centrumplan, die dus de historie kennen en ook nog eens afkomstig zijn uit coalitie en oppositie? Vindt u dit geen bestuurlijke arrogantie?

3. Is de wethouder bereid te erkennen dat goede communicatie in deze kwestie richting de raad en AM ontbrak? Op wat voor manier gaat hij nu het gesprek met AM aan? Gaat de wethouder zijn excuses aanbieden en denkt hij dat daarmee de kous af is?

Voorzitter, tot zover mijn vragen.