Welstandsnota “Barneveld in Beeld”

Welstandsnota “Barneveld in Beeld”

Meneer de voorzitter, over schoonheid valt te twisten maar over welstand worden veldslagen gevoerd. De oude welstandsnota was te veel doorgeslagen in detailregelingen en gaf eindeloze discussies.  De gekozen oplossing is een nieuwe nota op te stellen die de regelingen weg haalt en de dorpsbouwmeester de taak geeft meestal op een hoog abstractieniveau te toetsen. De vraag mag gesteld worden of de slinger nu aan de andere kant doorslaat en te extreem het individuele belang benadrukt. Welstand is ontstaan om het gevoel van schoonheid bij bebouwing te bewaren, dan wel het gevoel van afschuw te voorkomen. Het gaat om het aanzicht dat iedereen ervaart en niet van de individuele eigenaar die iets wil bijbouwen.

Overzien we deze nota dan gaan we een nieuwe wereld in die we moeten uitproberen. Wij pleiten er voor om relatief spoedig te evalueren of de werkwijze (en het resultaat er van) voldoet aan de publieke wensen over schoonheid.

Ondertussen moeten we niet weggooien wat we momenteel waarderen. Het heeft ons bevreemd dat de directe omgeving van bebouwing met een gecertificeerde waarde, de Rijks- en gemeentelijke monumenten buiten de centra, geen bescherming krijgt. Het is vreemd dat een monument in het welstandsvrije gebied als gebouw beschermd wordt maar dat er van alles naast gezet mag worden. De schoonheid van het aangezicht verdient aandacht. Hiervoor hebben wij een amendement.

Daarnaast hebben wij de Welstandskaart voor de kern Voorthuizen met enige verbazing bestudeerd. Er is in onze ogen een wispelturige keuze gemaakt. Bijvoorbeeld de Hoofdstraat ten westen van de Punt heeft een verschillend beleid voor de noord- en de zuidkant, dat bovendien halverwege omslaat in kompasrichting. Wij kunnen geen verschil in noord- en zuidkant onderscheiden over de gehele lengte. Tweede voorbeeld: de fraaie rij huizen langs de Rubensstraat als u in de richting van Putten rijdt heeft alleen een landschappelijke toetsing met het beperkte regime en niet het reguliere of het bijzondere regime. Hetzelfde geldt voor het derde voorbeeld , de Kerkstraat die waarschijnlijk de oudste straat in Voorthuizen is. De Oude pastorie en de Hervormde kerk liggen in dus in het beperkte regime. Om iets meer bescherming te geven komen we met amendement 2.

Ten slotte volgens ons een foutje in de kaart. Het Grijze Veen dient als onderdeel beschouwd te worden van het Wilbrinkbos-complex en derhalve ook van het welstandsregime daarvan, wat we met amendement 3 willen vastleggen.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld